CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePrakapas, Romas
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Tumlovskaja, Jelizaveta; Prakapas, Romas. Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo sėkmę lemiantys veiksniai: Lietuvos atvejis // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 137, nr. 1. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2020.137.6, handle:20.500.12259/106791. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/106791/1/ISSN2029-0551_2020_T_137_N_1.PG_105-116.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts]
  2. Prakapas, Romas; Katinaitė, Renata. Nuteistų asmenų resocializacija: socialinė komunikacija ir edukacinių lūkesčių realizavimas // Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, Nr. 5 (16). ISSN 1392-9569, handle:20.500.12259/109696. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109696/1/ISSN2351-6011_2008_V_16.PG_81-92.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  3. Prakapas, Romas; Katinaitė, Renata. Nuteistų asmenų resocializacijos lūkesčiai // Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, Nr. 2(13). ISSN 1392-9569, handle:20.500.12259/109653. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109653/1/ISSN2351-6011_2006_V_13.PG_79-92.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Prakapas, Romas. Tolerancija kaip pedagoginio bendravimo principas // Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, Nr. 1(12). ISSN 1392-9569, handle:20.500.12259/109643. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109643/1/ISSN2351-6011_2006_V_5.PG_77-83.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Bankauskienė, Inga; Jonutytė, Iona; Leonienė, Vida; Merfeldaitė, Odeta; Petruškevičiūtė, Auksė; Prakapas, Romas; Šarkanė, Renata; Šimaitis, Algimantas; Valantiejienė, Sandra; Valantiejus, Gediminas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa mokinių tėvams : metodinės rekomendacijos, mokyklų ir globos įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams. Vilnius [i.e. Kaunas] : [Vitae litera], 2014. ISBN 9786094541704, handle:20.500.12259/98270 [Knyga / Book]
  2. Adomavičius, Rimvydas; Ažubalis, Algirdas; Čiburienė, Jadvyga; Endrijaitis, Ronaldas; Gražytė-Miliukienė, Giedrė; Guščinskienė, Jūratė; Jakštys, Gintautas; Janulaitienė, Nijolė; Jatautaitė, Dileta; Jurgaitis, Andrius; Nazelskis, Eugenijus; Petrauskaitė, Audronė; Petronienė, Ona; Prakapas, Romas; Prakapienė, Dalia; Šerelis, Valerijus; Vilutienė, Valentina; Vveinhardt, Jolita. Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui : visuomenė ir kariuomenė : mokslo studija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013. ISBN 9786098074161, handle:20.500.12259/49923 [Knyga / Book]
  3. Bitinas, Bronislovas; Prakapas, Romas; Kvieskienė, Giedrė. Magistrantas - 2004. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. handle:20.500.12259/94672 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  1. Dusevičius, Adas. Darbas su delinkventais: savivaldybės strategijos kontekstas. 2008. handle:20.500.12259/119311 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Matonienė, Loreta. Mokyklos vadovo vaidmuo sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemas. 2008. handle:20.500.12259/117341 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Kobeckienė, Raimonda. Nusikaltimus padariusių vaikų resocializacijos galimybės ugdymo institucijoje. 2008. handle:20.500.12259/116598 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Lamauskienė, Ligita. Socialinio darbo institucijoje veiklos modeliavimas mažinant vaikų negatyvius poelgius. 2008. handle:20.500.12259/118627 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Rudel, Anna. Socialinio darbo su socialinės rizikos grupės vaikais organizavimas. 2008. handle:20.500.12259/119249 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Savukynaitė, Gintarė. Socialinių darbuotojų požiūris į komandinį darbą. 2008. handle:20.500.12259/116273 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Grinkevičius, Kazimieras. Gimnazistų požiūris į gimnazijos socialinį pedagogą ir jo darbą mokykloje. 2007. handle:20.500.12259/119461 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Katinaitė-lodh, Renata. Nuteistųjų resocializacijos lūkesčiai. 2007. handle:20.500.12259/116161 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Smaidžiūnienė, Edita. Pedagogų bendruomenės įtaka vykdant vidaus auditą. 2007. handle:20.500.12259/115886 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Kazlauskienė, Rasa. Socialinių institucijų vadovų veiklos efektyvumo prielaidos. 2007. handle:20.500.12259/116414 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Miškelytė, Jurgita. Vidaus auditas kaip kokybės vadybos prielaida. 2007. handle:20.500.12259/116390 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Saladžiutė, Miglė. Smurto paplitimas rajono mokyklose. 2006. handle:20.500.12259/117748 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Remeikaitė, Sandra. Socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo bendradarbiavimas koreguojant vaikų elgesį mokykloje. 2006. handle:20.500.12259/118706 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Telego, Irina. Socialinių darbuotojų santykiai su klientais. 2006. handle:20.500.12259/116125 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Juodzevičienė, Jūratė. Socialinių darbuotojų veiklos vertinimas. 2006. handle:20.500.12259/115442 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Plunksnienė, Virginija. Delinkventinio elgesio moterų tipai. 2005. handle:20.500.12259/116057 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Mazuronienė, Dalia. Rizikos grupės ugdytiniai globos namuose. 2005. handle:20.500.12259/119343 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Valackienė, Jolita. Vaikų globos namų ir specialiosios internatinės mokyklos auklėtinių agresijos ypatumai. 2005. handle:20.500.12259/118467 [Magistro darbas / Master thesis]
  19. Bučiūnienė, Inga. Bendrojo lavinimo mokyklos 9-10 klasių moksleivių elgesio stebėsenos prielaidos. 2004. handle:20.500.12259/116286 [Magistro darbas / Master thesis]
  20. Šaltenytė, Rasa. Kaimo vaiko savijauta miesto mokykloje. 2004. handle:20.500.12259/119097 [Magistro darbas / Master thesis]
  21. Kubeckas, Alis. Panevėžio apskrities pensionatų personalo valdymas. 2004. handle:20.500.12259/118402 [Magistro darbas / Master thesis]
  22. Matulienė, Gražina. Pensionato bendruomenės mikroklimato optimizavimas. 2004. handle:20.500.12259/115441 [Magistro darbas / Master thesis]
  23. Kriaučiūnienė, Judita. Pensionato gyventojų bendruomenės poreikių tenkinimo optimizavimas. 2004. handle:20.500.12259/119221 [Magistro darbas / Master thesis]
  24. Pažėrienė, Asta. Socialinio pedagogo vaidmuo įveikiant penktosios klasės mokinių nenorą mokytis. 2004. handle:20.500.12259/119400 [Magistro darbas / Master thesis]
  25. Tadarovskaja - Kosovskienė, Diana. Socialinių paslaugų vaikystės apsaugos srityje lyginamoji charakteristika. 2004. handle:20.500.12259/119099 [Magistro darbas / Master thesis]
  26. Vosylienė, Edita. Šeimynos tipo globos namų bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklomis sprendžiant paauglių mokymosi motyvacijos problemas. 2004. handle:20.500.12259/119106 [Magistro darbas / Master thesis]