CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameBučienė, Laimutė
  Name VariantsBuciene, Laimute
  Main AffiliationMokytojų rengimo institutas
  E-maillaimute.buciene@vdu.lt
  ORCID0000-0003-4629-8327
  Research InterestsSintaksė, skyryba, sintaksinių kalbos vienetų semantika, funkcinė gramatika, kalbos norminimas ir vartosena, kognityvinė lingvistika / Syntax, punctuation, semantics of syntactical linguistic units, functional grammar, theoretical and practical issues of usage of linguistic units, cognitive linguistics
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaIstorija / History
  Mokytojų rengimo institutasIstorija / History
  Edukologijos tyrimų institutasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2005Docento pedagoginis vardas / Associate professorVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  20002005Lektorė / LectorVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  19942000Daktaro laipsnis. Humanitariniai mokslai. Filologija (04 H) / Doctoral degree. Humanitarian sciences. Philology (04 H)Vilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University. Disertacija „Lietuvių kalbos atributinių junginių semantika ir struktūra“ / Dissertation „Semantics and structure of Lithuanian attributive word phrases“
  19921994Asistentė / AssistantVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  19871992Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija / Qualification of the teacher of Lithuanian language and literatureVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2013Narė / MemberBaltistikos centrų asociacija / Association of the Centres for Baltic Studies
  2012Narė / MemberAsociacija „Lituanistų sambūris“ / Association of Scholars and Teachers of the Lithuanian Language
  2011Narė / MemberLietuvių kalbos draugija / Society of Lithuanian Language
  2005Ekspertė / ExpertValstybinė lietuvių kalbos komisija / State Commission of Lithuanian Language

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2018Koncepto SĄŽINĖ metaforizacijos tendencijos lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (remiantis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ medžiaga) / Tendencies of metaphorisation of the concept CONSCIENCE in the world-view of the Lithuanian language (based on Corpus of the Contemporary Lithuanian Language material)Bakalauro / BachelorKinertaitė, Kotryna
  2018Sudėtinių sakinių vartosena ir ypatybės verstiniuose Europos sąjungos teisės aktuose / Peculiarities and usage of composite sentences in the European Union lawBakalauro / BachelorLaurišonytė, Marija
  2017Mitologinių realijų sklaida lietuvių tautosakoje (kognityvinės lingvistikos aspektas) / Mythological realities in Lithuanian folklore (aspect of cognitive linguistics)Magistro / MasterMikailaitė, Donata
  2017Skyrybos ženklų vartosenos sfera ir funkcijos 18–19 amžiaus vidurio lietuvių rašomojoje kalboje / The function and domain of punctuation marks in 18th – mid. 19 th century Lithuanian written languageMagistro / MasterNiuniavaitė, Irma
  2017Vientisinio sakinio sintaksė Kristijono Donelaičio „Metuose“ / Syntax of simple sentence in the poem „Metai“ by Kristijonas DonelaitisBakalauro / BachelorMeškauskaitė, Gerda
  2016Tarpukario Lietuvos spaudos reklamos sakinių sintaksė / Lithuanian interwar syntax of press advertising sentencesMagistro / MasterBurkšaitė, Toma
  2016Skyrybos ypatumai tarpukario ir šiandieninėje lietuvių spaudos reklamoje / Peculiarities of punctuation in the interwar and modern Lithuanian periodical pressMagistro / MasterRaupytė, Justina
  2016Gyvenimo ir mirties konceptai XX a. pab. – XXI a. pr. lietuvių prozoje / Life and death concepts in Lithuanian prose from the end of the 20th century to the beginning of the 21st centuryMagistro / MasterLinkevičiūtė, Jovita
  2015Sudėtinių sakinių struktūra 19 amžiaus pabaigos periodikoje / Structure of composite sentences in periodical publications of the end of the 19th centuryMagistro / MasterMelko, Erika
  2014Darbo konceptas lietuvių ir rusų liaudies patarlėse ir priežodžiuose / The concept of work in Lithuanian and Russian proverbs and bywordsMagistro / MasterMikėnaitė, Gintarė
  2013Skyrybos ženklų vartojimo principai Jono Jablonskio raštuose / The principles of punctuation marks use in the texts by Jonas JablonskisBakalauro / BachelorBrusokienė, Lina
  2012Atributinių junginių semantika lietuvių liaudies dainų tekstuose / Attributive phrases semantic in the texts of Lithuanian folk songsMagistro / MasterSinkevičienė, Vilma
  2010Aplinkybiniai santykiai, jų reiškimas Juozo Balčikonio verstose pasakose / Relationship of the adverbial modifiers, expresion of it in the fairy tales translated by Juozas BalčikonisMagistro / MasterApanavičiūtė, Gailė
  2010Skyrybos principai ir jų taikymas XIX a. autorių Juozo Silvestro Dovydaičio ir Mikalojaus Akelaičio rašytiniuose tekstuose / The principles and application of punctuation in the written texts of the 19th century authors Juozas Silvestras Dovydaitis and Mikalojus AkelaitisMagistro / MasterBekešiūtė, Vaida
  2009Daugtaškio vartojimas ir jo stilistinės išgalės grožinio stiliaus tekstuose / Use of suspension pionts and his stylistic potentiality in the imaginative textsMagistro / MasterKuncaitė, Živilė

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectInstitution
  20182018Funkcinė gretinamoji lingvistika / Functional comparative linguisticsLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20172017Lingvistinė kultūrologija / Linguistic culturologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20122016Kognityvinė lingvistika / Cognitive linguisticsLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20082015Specialybės kalba / Professional language usageLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20072012Skyrybos stilistika / Stylistics of punctuationLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20052017Funkcinės gramatikos teorija / Theory of functional grammarLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20002004Sintaksinė semantika / Syntax semanticsVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  19922007Kalbos kultūra / Culture of languageVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  19922018Sintaksė / SyntaxLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences

  Teaching List

  StartEndSubjectInstitution
  20192019Terminijos tvarkyba / Management of terminologyVytauto Didžiojo universitetas
  2019Akademinis rašymas / Academic writing Vytauto Didžiojo universitetas
  2018Sintaksė / SyntaxVytauto Didžiojo universitetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  20162018Lietuvių filologijos magistro studijų programos komiteto narė / Member of the Committee of the master study programme of Lithuanian philologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20162018Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros vykdomos mokslo programos „Lietuvių kalbos funkcionavimo kaitos ir modernizacijos reiškinių tyrimai“ mokslininkų grupės vadovė / Head of the research programme implemented by the Department of Lithuanian Linguistics and Didactics “Changing of the Lithuanian language functioning and modernization phenomena”Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  2015Lietuvių filologijos ir istorijos pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė / Chairperson of the Committee of the study programme of Lithuanian philology and history pedagogyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20132017Lituanistikos fakulteto tarybos narė / Member of board of Faculty Lithuanian philologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  2013Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso kalbos tiriamųjų darbų vertinimo komisijos narė / Member of the Evaluation Commission for language research projects at the young philologist competition for Lithuanian pupilsValstybinė lietuvių kalbos komisija / State Commission of Lithuanian Language
  2011Respublikinės lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams vertinimo komisijos narė / Member of the Evaluation Commission at the national contest of Lithuanian native language and literature for the pupils of Lithuanian schools in Lithuania and abroadŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija / Ministry of Education, Science and Sport
  2011Respublikinės lietuvių kalbos olimpiados tautinių mažumų mokyklų mokiniams vertinimo komisijos narė / Member of the Evaluation Commission at the national contest of the Lithuanian language for the pupils of national minority schoolsŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija / Ministry of Education, Science and Sport
  2008Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertintojų konsultantė / Evaluation consultant for the school-leaving examination in the Lithuanian language and literatureUgdymo plėtotės centras, Nacionalinis egzaminų centras / Education Development Centre, National Examination Centre

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018-10-03Lietuvių kalbos linksnių reikšmės ir vartojimas / Meanings and usage of Lithuanian casesČernovcų nacionalinis Jurijaus Fedkovičiaus universitetas (Ukraina) / Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (UkraineVieša paskaita / Public lecture
  2018-04-18Nauji sintaksės raidos poslinkiai / New syntax developmentsHelsinkio universitetas (Suomija) / University of Helsinki (Finland)Vieša paskaita / Public lecture
  2018-03-08Būdingiausios skyrybos klaidos abiturientų rašiniuose / Most common punctuation mistakes in the compositions of school graduatesNacionalinė konferencija „Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo aktualijos“ (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija) / National conference “Latest news in the teaching of Lithuanian language and literature” (Joniškėlis Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Gymnasium)Pranešėja / Speaker
  2017-03-10Lyginamųjų konstrukcijų skyrybos mokymo(si) klausimu / On the issue of teaching (learning) the punctuation of comparative constructionsNacionalinė konferencija „Šiuolaikinė lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika“ (Alytaus Putinų gimnazija) / National conference “Contemporary Lithuanian studies: theoretical issues and practice” (Alytus Putinai Gymnasium)Pranešėja / Speaker
  2017-03-03Tarmė – kaip savitas pasaulio modelis / Dialect as a peculiar model of the worldZarasų „Ąžuolo“ gimnazija / Zarasai Ąžuolas GymnasiumVieša paskaita / Public lecture
  2014-10-29Lietuvių kalbos sintaksė: tradicijos ir naujovės / Lithuanian syntax: traditions and innovationsKarolio universitetas (Praha, Čekija) / Charles University (Prague, Czech Respublic)Vieša paskaita / Public lecture
  2014-03-12Lietuvių kalbos gramatinė sandara funkciniu aspektu / Grammatical structure of the Lithuanian language from the functional perspectiveBaltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas (Kaliningradas, Rusija) / Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)Vieša paskaita / Public lecture
  2012-11-23Sintaksės raiškos priemonių variantiškumo ir normiškumo santykis/ Relationship between variation and standardisation of the means of syntactic expressionMaskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas (Rusija) / Lomonosov Moscow State University (RussiaVieša paskaita / Public lecture

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20172017Programos dalykų aprašų pritaikymas pagal Švietimo ir ugdymo studijų krypčių programų specialiuosius reikalavimus / Adjustment of course descriptions to the special requirements of the programmes of education and training study fieldsLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational SciencesKursai / Courses
  20162016Į studentus orientuotų studijų organizavimas - studijų ir vertinimo metodai / Organisation of student-oriented studies – study and evaluation methodsLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational SciencesKursai / Courses

  Editorship

  StartEndTitleActivity Type, Position
  20142017Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika / Man and the word. Didactic linguisticsRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  2 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  2019Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra / Development of non-formal education services for childrenLektorė / Lector
  2018Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos / Innovation for Lithuanian studies: from science to practiceTyrėja, lektorė / Researcher, lector
  2018Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas / Lithuanian academic scheme for international cooperation in Baltic studiesLektorė / Lector
  20162017Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai / Current usage, competition and tendencies of Lithuanian grammatical formsTyrėja / Researcher
  20122014Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas / Study on the relationship between Lithuanian syntactic norms and recommendations and current usageTyrėja / Researcher
  20122014IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas / Development of ICT solutions and content helping to preserve Lithuanian in the public domain and the creation of possibilities for using themVadovė / Head
  20122014Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra / Promotion of academic mobility of the centres for Lithuanian studies (Baltic studies) and development of internationalisationLektorė / Lector
  20122013Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų tobulinimo programos įgyvendinimas / Implementation of innovative qualification improvement programme for teachers of native Lithuanian languageLektorė / Lector

  Publications

  Articles

  1. Bučienė, Laimutė. Dvitaškio ir brūkšnio vartosenos išgalės XIX amžiaus lietuvių raštijoje // Valoda - 2020. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2020, [T. 30]. ISSN 1691-6042, handle:20.500.12259/127874 [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities Source (EBSCO)]
  2. Bučienė, Laimutė. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rašinių skyrybos aktualijos // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 135, nr. 3. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2019.135.7, handle:20.500.12259/102132. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102132/1/ISSN2029-0551_2018_T_135_N_3.PG_122-138.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts, Lituanistika]
  3. Bučienė, Laimutė. Sudėtinio sakinio skyrybos dėsningumai XIX amžiaus vidurio lietuvių rašomojoje kalboje // Valoda - 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2019, [T. 29]. ISSN 1691-6042, handle:20.500.12259/103153 [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities Source (EBSCO)]
  4. Bučienė, Laimutė. Пунктуация при вводных словах и обращениях в литовской письменной речи середины XIX века // Текст, контекст, интертекст: cборник научных статей. T. 3, Зарубежная филология, философия, междисциплинарные гуманитарные проблемы. Москва: Книгодел, 2019. ISBN 9785965901852, handle:20.500.12259/62227 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Bučienė, Laimutė. Vientisinio sakinio skiriamųjų ženklų vartojimas XIX a. vidurio lietuviškuose raštuose: pažyminiai ir išplėstinės aplinkybės // Kalba ir kontekstai: mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 8(1). ISSN 1822-5357, handle:20.500.12259/100329. Internet access: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31651794/datastreams/MAIN/content> [Mokslo straipsnis / Research article] [Communication & Mass Media Complete (EBSCO), MLA International Bibliography]
  6. Bučienė, Laimutė. Daiktavardžių skaičiaus kategorijos raiška: normos ir vartosenos sankirta // Kalba ir kontekstai: mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 8(1). ISSN 1822-5357, handle:20.500.12259/100322. Internet access: <> [Mokslo straipsnis / Research article] [Communication & Mass Media Complete (EBSCO), MLA International Bibliography]
  7. Bučienė, Laimutė. Lyginamųjų konstrukcijų skyrybos klausimu // Gimtasis žodis. , Nr. 3 (2016). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98518 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  8. Bučienė, Laimutė. Medžiagos reikšmės junginiai lietuvių liaudies dainose: semantinis ir kognityvinis aspektai // Valoda - 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2016, [T. 26]. ISSN 1691-6042, handle:20.500.12259/100536 [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities Source (EBSCO)]
  9. Bučienė, Laimutė. Dėl tiesioginio objekto raiškos neigiamuosiuose veiksmažodiniuose junginiuose // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 17, nr. 1 (2015). ISSN 1392-8600, doi:10.15823/zz.2015.1, handle:20.500.12259/61757. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61757/1/ISSN1822-7805_2015_T_17_N_1.PG_4-16.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.1> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Humanities International Index, CEEOL, The Philosopher’s Index, DOAJ, IndexCopernicus]
  10. Bučienė, Laimutė. Structure of attributive word phrases in Lithuanian // Ganatleba. Tbilisi : Georgian technical university, 2015, Nr. 1(12). ISSN 1512-102X, handle:20.500.12259/98016 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Bučienė, Laimutė. Jaunieji kalbos tyrėjai: patirtys, pamokos, perspektyvos // Gimtasis žodis. , Nr. 7 (2014). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/97521 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  12. Bučienė, Laimutė. Kristijono Donelaičio „Metų“ sudėtiniai sakiniai: sandaros ir vartosenos ypatumai // Kristijonas Donelaitis ir jo epocha : mokslo straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas ; [sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė]. Vilnius, 2014. ISBN 9786094171024, handle:20.500.12259/97980 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Bučienė, Laimutė. Tikslo (paskirties) naudininkas su bendratimi: norminimo ypatumai // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 16, nr. 1 (2014). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/99238. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99238/1/ISSN1822-7805_2014_T_16_N_1.PG_15-25.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Humanities International Index, CEEOL, The Philosopher’s Index, DOAJ, IndexCopernicus]
  14. Bučienė, Laimutė. Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška = Structure and expression of attributive word phrases in the texts of online advertising // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 15, nr. 1 (2013). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/99645. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99645/1/ISSN1822-7805_2013_T_15_N_1.PG_27-33.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Humanities International Index, CEEOL]
  15. Bučienė, Laimutė. Атрибутивная функция темпоратива и ее реализация в литовском языке // Глагольные и именныекатегории в системефункциональной грамматики : сборник материалов конференции 9–12 апреля 2013 г. / Институт лингвистических исследований РАН. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2013. ISBN 9785905988493, handle:20.500.12259/97189. Internet access: <http://iling.spb.ru/confs/materials-fgr2013.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  16. Bučienė, Laimutė. Atributiniai vietos junginiai // Valoda - 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXII. Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2012. ISBN 9789984146010, ISSN 1691-6042, handle:20.500.12259/96957 [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Bučienė, Laimutė. Kiekybinio ir nurodomojo apibūdinimo žodžių junginiai = Word phrases of quantitative and indicative description // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 14, nr. 1 (2012). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/96676. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2012/buc24-29.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CSA, MLA International Bibliography, Humanities International Complete, TOC Premier, Current Abstracts, CEEOL, The Philosopher's Index]
  18. Bučienė, Laimutė. Vientisinio sakinio skiriamųjų ženklų vartojimas XIX a. vidurio lietuviškuose raštuose: vienarūšės ir aiškinamosios sakinio dalys // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnologija / Lietuvos mokslų akademija. , T. 58, nr. 2 (2012). ISSN 0235-716X, handle:20.500.12259/97232. Internet access: <http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367186449195/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, ABC-CLIO Historical abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts]
  19. Bučienė, Laimutė. Atributiniai paskirties junginiai = Purpose attributive phrases // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 13, nr. 1 (2011). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/96267 [Mokslo straipsnis / Research article] [CSA, MLA International Bibliography, EBSCO Publishing: Humanities International Complete, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: Current Abstracts, CEEOL, The Philosopher's Index]
  20. Bučienė, Laimutė. Expression of attributive word prases in Lithuanian // NRF : noua revistă filologică. , Nr. 1-2 (2011). ISSN 1857-1379, handle:20.500.12259/96493 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Kuncaitė, Živilė; Bučienė, Laimutė. Kabliataškio ir brūkšnio vartosena I.Simonaitytės ir J.Ivanauskaitės tekstuose // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 9, nr. 1 (2007). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/95124. Internet access: <http://www.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2007/buckunc24-30.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  22. Bučienė, Laimutė. Veiksminio apibūdinimo atributiniai junginiai // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 9, nr. 1 (2007). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/95128. Internet access: <http://www.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2007/buc19-23.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  23. Bučienė, Laimutė. Priklausymo atributiniai junginiai // Kalbotyra : mokslo darbai. Vilnius : VU l-kla., 2004, [t.] 53(1). ISSN 1392-1517, handle:20.500.12259/94276 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Bučienė, Laimutė. Sudėtinio sakinio skyryba // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2004, nr. 2(54). ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/94294 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  25. Bučienė, Laimutė. Sudėtinio sakinio skyrybos kartojimas // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis, 2004, nr. 3(55). ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/94208 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  26. Bučienė, Laimutė. Antraeilio pavadinimo atributiniai junginiai = Secondary name attributive phrases // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 1, nr. 3 (2001). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/97231. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2001/bunbuc10-15.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Bučienė, Laimutė. Atributiniai veiksmažodinių daiktavardžių junginiai = Attributtive phrases with a verbal nouns // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 2, nr. 1 (2000). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/96994. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2000/bunev10-15.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Bučienė, Laimutė. Būdingiausios skyrybos klaidos abiturientų rašiniuose // Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo aktualijos : mokslinė metodinė konferencija, 2018 metų kovo 8 d. : [elektroninis išteklius] / Lietuvos edukologijos universitetas. Humanitarinio ugdymo fakultetas. Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedra ; Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija. [Joniškėlis]: [Lietuvos edukologijos universitetas], 2018. handle:20.500.12259/100331. Internet access: <http://www.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/Tezes_2018_03_08.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Bučienė, Laimutė. Dvitaškio ir brūkšnio vartosenos sfera ir funkcijos 19 amžiaus lietuvių rašomojoje kalboje // Linguistic, didactic and sociocultural aspects of language functioning [elektroninis išteklius] = Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai : 8th international conference : abstracts, 3–4 May, 2018 Vilnius, Lithuania. Vilnius : [Lietuvos edukologijos universitetas], 2018. handle:20.500.12259/100307 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Bučienė, Laimutė. Kalbininko Leonardo Dambriūno lietuvybės pamokos // Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2017 m. balandžio 6–7 d., Vilnius, Lietuva / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094710971, handle:20.500.12259/100297 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Bučienė, Laimutė. Keletas skaičiaus formų vartojimo atvejų // Tarptautinis lituanistų kongresas = IV international Lithuania congress : theses : 22-24 May, 2017, Wrocław, Poland. Wrocław : University of Wrocław, 2017. handle:20.500.12259/100299. Internet access: <https://labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Bučienė, Laimutė. Lyginamųjų konstrukcijų skyrybos mokymo(si) ypatumai // Šiuolaikinė lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika [elektroninis išteklius] : mokslinė metodinė konferencija : pranešimų tezės / Lietuvos edukologijos universitetas. Humanitarinio ugdymo fakultetas. Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedra ; Alytaus Putinų gimnazija : 2017 metų kovo 10 d. Alytus, Lietuva. [Vilnius] : [Lietuvos edukologijos universitetas], 2017. handle:20.500.12259/100333. Internet access: <http://www.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/Tez%C4%97s_Siuolaikin%C4%97_lituanistika_teorin%C4%97s_aktualios_ir_praktika.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Bučienė, Laimutė. Sudėtinio sakinio skyrybos dėsningumai XIX amžiaus vidurio lietuvių rašomojoje kalboje // Pranciškus Skorina ir jo Prahos „Biblija“ [elektroninis išteklius] : Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena : tezės, 2017 m. lapkričio 8–9 d., Praha, Čekija. Praha : [Karolio universitetas], 2017. handle:20.500.12259/100315. Internet access: <http://baltnexus.lt/uploads/2017%20metai/lapkritis-2017/Praha_tezes_2017_%20(1).pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Bučienė, Laimutė. Darbo konceptualizavimo ypatumai lietuvių smulkiojoje tautosakoje // XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto [elektroninis išteklius] = Language studies for the 21st century: from sound to text : III tarptautinė mokslinė konferencija : 2016 m. rugsėjo 15 d., Vilnius, Lietuva. [Vilnius] : [Lietuvos edukologijos universitetas], 2016. handle:20.500.12259/93917. Internet access: <http://www.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/3TarptautineKonferencijatezes20160915.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Bučienė, Laimutė. Sudėtinių sakinių struktūros ypatumai Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“ // Kristijonas Donelaitis ir jo epocha : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės [elektroninis išteklius] : 2014 m. spalio 15 d., Vroclavas, Lenkija / Lietuvos edukologijos universitetas ; Vroclavo universitetas. [Vilnius], 2014. handle:20.500.12259/97671. Internet access: <http://www.leu.lt/download/20167/donelaitis_tez%C4%97s.docx> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  9. Bučienė, Laimutė. Įterpinių ir kreipinių skyryba XIX a. vidurio rašomojoje kalboje // XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto [elektroninis išteklius] = Language studies for the 21st century: from sound to text : II tarptautinė mokslinė konferencija : 2014 m. rugsėjo 24-26 d., Vilnius, Lietuva. [Vilnius], 2014. handle:20.500.12259/97731. Internet access: <http://www3.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/TEZES-KONFERENCIJA-2014-09-24-26.Pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  10. Bučienė, Laimutė; Leonavičienė, Vilma. Lietuvių kalbos mokymo(si) galimybės globalizacijos kontekste // Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. vasario 21-22 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Edukologija, 2013. ISBN 9789955208174, handle:20.500.12259/97238 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  11. Bučienė, Laimutė. Tikslo (paskirties) naudininkas ir objekto galininkas su bendratimi: norminimo ypatumai // Балтийские языки и литературы в истории и в современном мире = Baltų kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje = Baltu valodas un literatūras pagātnē un mūsdienās : международная научно-практическая конференция, 7-9 ноября 2013 г., Москва : тезисы / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Литовский эдукологический университет, Институт литовского языка ЛАН [Литовской академии наук], Даугавпилсский университет, Ассоциация балтистов. Москва-Вильнюс [i.e. Вильнюс] : Edukologija, 2013. ISBN 9789955208907, handle:20.500.12259/97069. Internet access: <http://www.philol.msu.ru/~baltistika/dcx/baltistika-konf2013tezisy.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  12. Bučienė, Laimutė. Dėl lyginamųjų konstrukcijų skyrybos // Šiuolaikinės lituanistikos įžvalgos [elektroninis išteklius] : teorija ir praktika : mokslinė metodinė konferencija : pranešimų tezės : 2012 m. kovo 23 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius, 2012. handle:20.500.12259/97230. Internet access: <http://www.leu.lt/download/11723/2012-03-23%20tez%C4%96s.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  13. Bučienė, Laimutė. Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra = Structure of attributive word phrases in the texts of online advertising // Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste [elektroninis išteklius] : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2012 m. lapkričio 9–10 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius, 2012. handle:20.500.12259/97190. Internet access: <http://www.lituanistai.vpu.lt/images/stories/Tezs_STILISTIKA.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  14. Bučienė, Laimutė; Leonavičienė, Vilma. Lietuvių kalbos mokymas(is) skaitmeninėje erdvėje // Kalbų ir literatūros mokymosi(si) didaktika: aktualios problemos ir šiuolaikinės jų sprendimo tendencijos [elektroninis išteklius] = Language and literature teaching didactics: actual problems and their modern solving tendencies : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės : 2012 m. spalio 25 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius, 2012. handle:20.500.12259/96993 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Bučienė, Laimutė. Pažyminių ir išplėstinių aplinkybių skyryba XIX a. vidurio lietuvių rašomojoje kalboje // XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto [elektroninis išteklius] = Language studies for the 21st century: from sound to text : tarptautinė mokslinė konferencija : 2012 m. rugsėjo 27 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius, 2012. handle:20.500.12259/97229. Internet access: <http://www.leu.lt/download/11721/12%20konferencijos_tezes.doc> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  16. Sinkevičienė, Vilma; Bučienė, Laimutė. Tautos charakterio atspindžiai lietuvių liaudies dainų tekstuose (remiantis medžiagos atributinių junginių analize) // Pasaulio vaizdas kalboje : VII tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų santraukos, 2012 m. spalio 4-5 d., Šiauliai, Lietuva. Šiauliai, 2012. handle:20.500.12259/97919. Internet access: <http://www.su.lt/bylos/fakultetai/humanitarinis/mokslas/konferencijos_pasaulio_vaizdas_kalboje_tezes.doc> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  17. Bučienė, Laimutė. Lietuvių kalbos vientisinio sakinio skyrybos ypatumai XIX a. vidurio tekstuose // Kalba ir jos tyrimo aspektai [elektroninis išteklius] = Language and aspects of its research : tarptautinė mokslinė konferencija : 2011 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius, 2011. handle:20.500.12259/97068. Internet access: <http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/20111124_bendros_tezes.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Bučienė, Laimutė. Lietuvių kalbos sintaksė: teorija ir praktika : mokomoji knyga. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955209300, handle:20.500.12259/97255 [Knyga / Book]
  2. Bučienė, Laimutė; Kavaliauskas, Vidas; Rinkauskienė, Regina. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės: teorija ir praktika : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955202721, handle:20.500.12259/95146 [Knyga / Book]
  3. Bučienė, Laimutė; Kavaliauskas, Vidas; Rinkauskienė, Regina. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės : teorija ir praktika. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2007. ISBN 9789955704324, handle:20.500.12259/94916 [Knyga / Book]
  4. Bučienė, Laimutė. Lietuvių kalbos skyrybos pratimai. Vilnius : Presvika, 2005. ISBN 9955220007, handle:20.500.12259/94463 [Knyga / Book]
  5. Bučienė, Laimutė; Rinkauskienė, Regina. Lietuvių kalbos skyrybos pratimai. D. 2. Vilnius : Gimtasis žodis, 2004. ISBN 9955512598, handle:20.500.12259/94284 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  1. Baronaitė, Šarūnė. Konceptualusis meilės ir neapykantos modelis lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno medžiaga). 2019. handle:20.500.12259/93437 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Butkus, Arnas. Konceptualusis PUIKYBĖS modelis lietuvių ir anglų kalbų pasaulėvaizdžiuose. 2019. handle:20.500.12259/93328 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Kubiliūtė, Raimonda. Raštingumo ypatumai internetinių straipsnių komentaruose (remiantis naujienų portalo www.delfi.lt medžiaga). 2019. handle:20.500.12259/93487 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Mikailaitė, Donata. Mitologinių realijų sklaida lietuvių tautosakoje (kognityvinės lingvistikos aspektas). 2017. handle:20.500.12259/118323 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Niuniavaitė, Irma. Skyrybos ženklų vartosenos sfera ir funkcijos 18-19 a. vid. lietuvių rašomojoje kalboje. 2017. handle:20.500.12259/118253 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Linkevičiūtė, Jovita. Gyvenimo ir mirties konceptai XX a. pab. – XXI a.pr. lietuvių prozoje. 2016. handle:20.500.12259/115428 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Raupytė, Justina. Skyrybos ypatumai tarpukario ir šiandieninėje lietuvių spaudos reklamoje. 2016. handle:20.500.12259/118141 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Burkšaitė, Toma. Tarpukario Lietuvos spaudos reklamos sakinių sintaksė. 2016. handle:20.500.12259/118051 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Mikėnaitė-Nefienė, Gintarė. Darbo konceptas lietuvių ir rusų patarlėse ir priežodžiuose. 2014. handle:20.500.12259/117847 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Sinkevičienė, Vilmantė. Atributinių junginių semantika lietuvių liaudies dainose. 2012. handle:20.500.12259/118694 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Apanavičiūtė, Gailė. Aplinkybiniai santykiai, jų reiškimas J. Balčikonio verstose pasakose. 2010. handle:20.500.12259/117339 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Balionytė, Živilė. Broniaus Kalinausko asmenybė ir mokslinė veikla. 2010. handle:20.500.12259/119310 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Bekešiūtė, Vaida. Skyrybos principai ir jų taikymas XIX a. autorių J. S. Dovydaičio ir M. Akelaičio rašytiniuose tekstuose. 2010. handle:20.500.12259/118612 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Kuncaitė, Živilė. Daugtaškio vartosena grožiniuose tekstuose ir jo stilistinės išgalės. 2009. handle:20.500.12259/117662 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Semionova, Tatjana. Literatūros mokslo tekstų sakinių tipai (remiantis R. Brūzgienės, J. Sprindytės, A. Kalėdos tekstais). 2009. handle:20.500.12259/115993 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Vizbaraitė, Jūratė. Sudėtiniai daugiadėmeniai sakiniai A. Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir A. Vaičiulaičio „Valentinoje“. 2008. handle:20.500.12259/116000 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Kairevičiūtė, Ilona. Reklamos teksto atributiniai junginiai. 2005. handle:20.500.12259/119100 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Čepulionė, Airinė. Skyrybos ypatumai Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ 1940 ir 1977 metų leidimuose. 2021. handle:20.500.12259/126700 [bachelor thesis]
  2. Mielko, Vesta. Įterptinių sakinio elementų struktūra ir semantika Jono Jablonskio raštų kalboje. 2021. handle:20.500.12259/126707 [bachelor thesis]