CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVelička, Rimantas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailrimantas.velicka@vdu.lt
  ORCID0000-0003-1429-0312
  Scopus Author ID55918018200
  Research InterestsRapsų auginimo technologinių parametrų, rapsų biopotencialo formavimosi dėsningumų, rapsų poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai; rapsų auginimo dėsningumai kintančio klimato sąlygomis; augalų alelopatija; sėjomainos/ Research of technological parameters of rapeseed cultivation, regularities of rapeseed biopotential formation, impact of rapeseed on soil fertility, patterns of rapeseed cultivation under changing climate conditions; plant alleleopathy; crop rotations.
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Agronomijos fakultetasAktualu / Actual
  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2005Profesoriaus pedagoginis vardas / Professor pedagogical nameLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture Šiuo metu: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija / Currently: Vytautas Magnus University, Agriculture Academy
  20032005Biomedicinos mokslų habilituoto daktaro laipsnis / Doctor habil. in Biomedical SciencesLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture Apgintos disertacijos tema „Rapsai“, monografija / Dissertation „Rape“. Monography
  19952003Docento pedagoginis vardas / Associate professorLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  19931995Daktaro laipsnis. Žemės ūkio mokslai, Agronomija (01 A) / Doctoral degree. Agriculture Sciences, Agronomy (01A)Lietuvos žemės ūkio akademija / Lithuanian Academy of Agriculture Apgintos disertacijos tema „Sėkloms auginamų rapsų vieta sėjomainoje“ / Dissertation „The position of oilseed rape grown for seed production in crop rotation“

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2012Pirmininko pavaduotojas, valdybos narys/vice-chairman, Member of Management BoardLietuvos agronomų sąjunga/ Lithuanian Society of Agronomists
  2017Ekspertas / ExpertMokslo, inovacijų ir technologijų agentūra/Agency for Science, Innovation and Technology
  2010Narys / MemberLietuvos herbologų draugija/ Lithuanian Association of Herbology
  2005Narys / MemberDirvožemininkų draugija prie Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų skyriaus / Lithuanian Soil Science Society at the Lithuanian Academy of Sciences
  2015Narys / MemberLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) mokslo taryba / Research board of LRCAF
  2003Narys / MemberAugalininkystės komisija prie Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų skyriaus /Committee of Crop Growing at the Division of Agricultural and Forestry Sciences of Lithuanian Academy of Sciences
  2001Narys / MemberAugalų veislių registravimo komisija prie ŽŪM / Crop Cultivarʾs Registration Commission at Lithuanian Ministry of Agriculture
  2015Pirmininkas/ChairmanAgronomijos mokslo krypties doktorantūros komitetas/ Committee of PhD studies of Agronomy sciences
  2016Ordinas „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“/Medal for ‘Merit for Lithuanian Countryside’Baltijos agroverslo institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas, UAB “ARVI” ir ko, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba/ Baltic institute of Agribusiness, Aleksandras Stulginskis university, AARVI and KO, Lithuanian agricultural advisory service
  2012ASU mokslo premija už mokslo darbų rinkinį „Rapsų auginimo technologinių parametrų ir poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai“/Award of ASU for the Collection of Scientific Works ‘Research of Rape Growing Technology Parameters and Effect on Soil Fertility’Aleksandro Stulginskio universitetas/Aleksandras Stulginskis university
  2011LR ŽŪM Inovatyviausio mokslininko nominacija/Award of the Ministry of Agriculture ‘The Innovative Scientist’Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/ The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania
  2007V. Vazalinsko premija/V. Vazalinskas AwardLietuvos mokslų akademija/The Lithuanian Academy of Sciences

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2017Rapsų technologinių parametrų optimizavimas ekologinėje žemdirbystėje/The influence of non-chemical weed control and biopreparations on the agrocenosis of spring oilseed rapeDaktaro / DoctoralRita Mockevičienė
  2014Alelocheminių junginių kaupimosi rapsuose dinamika ir poveikis žemės ūkio augalams ir piktžolėms/ Dynamics of accumulation of allelochemical compounds in oilseed rape and effect on agricultural crops and weedsDaktaro / DoctoralRita Čepulienė
  2012Skirtingu laiku sėtų žieminių rapsų ir jų hibridų vystymosi ir derėjimo dėsningumai/Development and yielding regularities of winter oilseed rape and its hybrids as influenced by different sowing datesDaktaro / DoctoralLina Marija Butkevičienė
  2011Skirtingu intensyvumu tręštų vasarinių rapsų biopotencialo formavimosi dėsningumai įvairaus tankumo pasėliuose/The regularities of biopotential formation of spring oilseed rape fertilized at different intensity in the crops differing in stand densityDaktaro / DoctoralRobertas Kosteckas
  2008Rapsų liekanų skaidymosi ypatumai priemolio glėjiškame rudžemyje/Peculiarites of oilseed rape residues decompostion in the loam of Hypogleyic cambisolDaktaro / DoctoralZita Kriaučiūnienė
  2005Žieminių rapsų augimo, vystymosi ir brendimo ypatumai Vidurio Lietuvoje/Peculiarites of winter rape growth, devolopment andripening in Central LithuaniaDaktaro / DoctoralDaivas Malinauskas

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2006AFŽE M40Agroekologija ir aplinka/ Agroekology and environmentAgronomijos fakultetas
  2011AFŽEM11EAgroekosistemos ir augalininkystės produkcijos kokybė/ Agroecosystems and quality of crop productionAgronomijos fakultetas
  2013AFADD001Agroekologija/ AgroecologyAgronomijos fakultetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  1992Bandymų stoties direktorius / Head of Experimental stationVytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija / Vytautas Magnus University, Agriculture Academy
  20062018ASU Senato pirmininkas/Chairman of University SenateAleksandro Stulginskio universitetas/Aleksandras Stulginskis university
  2019Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos tarybos narys/ Member the Council of Vytautas Magnus University Agriculture Academy

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2019-03-05Rapsų technologinių parametrų optimizavimas kintančio klimato veiksnių požiūriu/ Optimization of rapeseed technological parameters in terms of changing climate factorsUAB „Agrodema“Pranešėjas / Speaker
  2019-01-30Rekomendacijos agroekosistemų tvarumui užtikrinti kintančio klimato sąlygomis / Recommendations for sustainable agro-ecosystems in changing climate conditionsLietuvos mokslų taryba/ Research Council of LithuaniaPranešėjas / Speaker
  2018-01-19Agroekosistemų vertinimas ilgalaikio stabilaus funkcionavimo požiūriu/ Evaluation of agro-ecosystems in terms of long-term stable functioningUAB „Agroclear“Pranešėjas / Speaker
  2017-11-06Daugiafunkcinių (daugianarių) pasėlių poveikis aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui/ Effects of multifunctional crops on the environment, soil, plant productivity and profitabilityLietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/ The Ministry of Agriculture of the Republic of LithuaniaPranešėjas / Speaker
  2017-05-10Naujausi rapsų moksliniai tyrimai/ Recent Rape ResearchLietuvos mokslų akademija/The Lithuanian Academy of SciencesPranešėjas / Speaker
  2017-04-03Rapsų auginimo plėtros galimybės Lietuvoje/Opportunities for Rape Breeding in LithuaniaLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras /Lithuanian Research Centre for Agriculture and ForestryPranešėjas / Speaker
  2017-01-19Šiuolaikinis ūkininkavimas agroekologiniu požiūriu/ Modern farming from an agro-ecological point of viewUAB „Agrochema“Pranešėjas / Speaker
  2016-09-31Rapsų žiemojimo problemos/ Rape wintering problemsAleksandro Stulginskio universitetas/Aleksandras Stulginskis universityPranešėjas / Speaker
  2015-03-19Piktžolių kontrolės būdų efektyvumas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinėje žemdirbystės sitemoje/ Effectiveness of Weed Control Techniques in Spring Rapeseed Crop in Organic Farming SystemAleksandro Stulginskio universitetas/Aleksandras Stulginskis universityPranešėjas / Speaker

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20192019Agronomijos tyrimų metodologijos aktualijos/ Topics of Agronomy Research MethodologyVytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija / Vytautas Magnus University, Agriculture AcademyKursai / Courses
  20162016Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų žinių atnaujinimas/ Updating the knowledge of users of professional plant protection productsLietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba/ Lithuanian agricultural advisory serviceKursai / Courses
  20152015Biodinaminė žemdirbystė per mokslo prizmę/ Biodynamic agriculture through scientific prismAleksandro Stulginskio universitetas/Aleksandras Stulginskis universityKursai / Courses
  20132013Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams/ Unified and unique scientific methodology for innovative agricultural and forestry researchLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras /Lithuanian Research Centre for Agriculture and ForestryKursai / Courses
  20122012Viešo kalbėjimo paslaptys/ Secrets of Public SpeakingKauno technologijos universitetas/Kaunas university of technologyKursai / Courses

  Editorship

  StartTitleActivity Type, Position
  2011„Žemės ūkio mokslai“/ ‘Agricultural sciences’Redakcinės kolegijos narys / Member of editorial board

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  34 [2020-09-12]90 [2020-09-12]

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20152018LMT Nacionalinės mokslo programos projektas „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“ (KLIMAGRO), Nr. B-05-46/15 (SIT-8/2015)/ National research project ‘Climate change and environmental impact on a complex agro-ecosystem productivity, biodiversity and sustainability" (KLIMAGRO) (No. B-05-46/15, SIT-8/2015). Applicant Research Council of Lithuania.Projekto vadovas/ Project Manager
  20152017,,Vasarinių rapsų ir jų hibridų sėjos laiko ir sėklos guoliavietės paruošimo (sėjos būdo) optimizavimas kintančio klimato sąlygomis" (Nr. B-02-22/15)/‘Spring oilseed rape and their hybrids, sowing time and seedbed preparation (drilling mode) optimization in the changing climate conditions’ (No. B-02-22/15).Projekto vadovas/ Project Manager
  20162018Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo, tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas., Nr. MT-16-9/Development and testing of a precise farming model based on soil and plant optical properties sensors adapted to Lithuanian conditionsTyrėjas / Researcher
  20132015„Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“ Nr. 1-PM-PV-12-1-012568-PR001. Projektas finansuojamas pagal: „KPP priemonė ,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ , veiklos sritis ,,Žemės ir miškų ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“/‘Field crops technological parameters optimization in precision farming’Tyrėjas / Researcher
  20122014EK F7 programos Maria Curie aktyvumo paramos fondo projektas ,,Tyrėjų naktis Lietuvoje“/ EC F7 Program Maria Curie Activity Support Fund Project "Researchers' Night in Lithuania"Tyrėjas / Researcher
  20102012„Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai“ Nr. 1PM-PV-09-1-001505-PR001./‘Crop technologies for competitive production of winter oilseed rape of linear and hybrid cultivars’Tyrėjas / Researcher

  Publications

  Articles

  1. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Rudinskienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas. Piktžolių plitimo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose // Herbologija 2020 [elektroninis išteklius] : piktžolių ekologija ir kontrolė : konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 2020 m.: programa ir pranešimų santraukos / Vytauto Didžiojo universitetas. Žemės ūkio akademija, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2020. handle:20.500.12259/104287 [P1f]
  2. Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Maruška, Audrius; Stankevičius, Mantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Effects of allelochemicals in Brassica napus L. residues on the germination of weeds // Allelopathy journal. Haryana : International Allelopathy Foundation, 2019, vol. 46, iss. 2. ISSN 0971-4693, WOS:000460897900011, handle:20.500.12259/61566. Internet access: <http://www.allelopathyjournal.org/10.26651/2019-46-2-1215> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  3. Velička, Rimantas. Rapsų sėjos technologiniai parametrai // Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2019, nr. 7. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/99435 [S6]
  4. Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Fujii, Yoshiharu. Allelopathic effect of Artemisia vulgaris on winter wheat and winter oilseed rape // Fresenius environmental bulletin. Freising : Parlar Scientific Publications, 2018, vol. 27, no. 2. ISSN 1018-4619, WOS:000427344600011, handle:20.500.12259/91552. Internet access: <http://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  5. Sujetovienė, Gintarė; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Romanovskaja, Danuta; Bakšienė, Eugenija; Vagusevičienė, Ilona; Klepeckas, Martynas; Juknys, Romualdas. Climate-change-related long-term historical and projected changes to spring barley phenological development in Lithuania // Journal of agricultural science. New York : Cambridge univ press, 2018, vol. 156, iss. 9. ISSN 0021-8596, doi:10.1017/S0021859618000904, WOS:000462867900001, handle:20.500.12259/61962 [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  6. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Raudonius, Steponas. The impact of non-chemical weed control methods on the disease occurrence in the organically grown winter oilseed rape crop // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 105, Nr. 4 (2018). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2018.105.042, WOS:000449721100006, handle:20.500.12259/92270. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2018/11/105_4_str42.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  7. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Rudinskienė, Aušra. Vasarinių kviečių produktyvumo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose // Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/91707 [P1e]
  8. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckienė, Silvija. Weed density in the spring rape crops sown at different dates // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 105, Nr.1 (2018). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2018.105.003, WOS:000425901200003, handle:20.500.12259/91530. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1051_str3/> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  9. Velička, Rimantas. Žmogus gali kontroliuoti ir sausrą, ir liūtis [pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2018, birželio 23. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/91914 [S10]
  10. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2017, gegužės 3. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/90548 [S10]
  11. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminių piktžolių kontrolės būdų ir biologinių preparatų poveikis žieminių rapsų pasiruošimui žiemoti ir derlingumui // Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 4. ISSN 1392-0200, doi:10.6001/zemesukiomokslai.v24i4.3588, handle:20.500.12259/91472. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3588/2387> [S4] [CAB Abstracts]
  12. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/90679 [P1e]
  13. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/90948 [P1e]
  14. Velička, Rimantas. Profesorius Rimantas Velička: “Agronomo profesija liks prestižinė, kol gyvuos Lietuva": [pokalbis prof. dr. R. Velička] / kalbėjosi A. Aleksandravičius // Ūkininko patarėjas , 2017, kovo 2. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/90295 [S10]
  15. Juknys, Romualdas; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Sujetovienė, Gintarė. Projecting the impact of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania // International journal of biometeorology. Berlin : Springer Verlag, 2017, vol. 61, iss. 10. ISSN 0020-7128, doi:10.1007/s00484-017-1360-y, WOS:000413145100005, handle:20.500.12259/57378. Internet access: <http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-017-1360-y> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, SpringerLINK, Scopus]
  16. Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Kosteckienė, Silvija; Klusavičius, Edvinas; Meškauskas, Simonas. Sėjos laiko įtaka žaladarių plitimui vasarinių rapsų (Brassica napus L.) pasėliuose // Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 4. ISSN 1392-0200, doi:10.6001/zemesukiomokslai.v24i4.3590, handle:20.500.12259/91425. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3590> [S4] [CAB Abstracts]
  17. Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in a spring oilseed rape crop // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 104, Nr. 2 (2017). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2017.104.014, handle:20.500.12259/90572. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/05/104_2_str14.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  18. Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in a spring oilseed rape crop // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 104, Nr. 2 (2017). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2017.104.014, WOS:000403091200002, handle:20.500.12259/90648. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/05/104_2_str14.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  19. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Sasnauskienė, Jurgita; Adamavičienė, Aida; Masilionytė, Laura; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Sinkevičienė, Aušra; Matuizienė, Skaistė; Meškauskas, Simonas; Kazlauskas, Marius. The influence of biological preparations and organic fertiliser on soil temperature, electrical conductivity and CO2 // Actual tasks on agricultural engineering : 45th international symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017: proceedings. Zagreb: Sveucilista u Zagrebu, 2017, no. 45. ISSN 1848-4425, WOS:000432420200005, handle:20.500.12259/90398 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts]
  20. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. Žieminių rapsų sėja kintančio klimato sąlygomis // Mano ūkis. , 2017, rugpjūtis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/91402 [S6]
  21. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2016, birželio 28. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/89565 [S10]
  22. Velička, Rimantas. Baimės akys didelės // Ūkininko patarėjas. , 2016, spalio 8. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/89842 [S10]
  23. Marcinkevičienė, Aušra; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Kosteckienė, Silvija. Dirvožemio biologinių savybių palyginimas skirtingose agrocenozėse // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/89423 [P1e]
  24. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Čekanauskas, Sigitas; Butkevičienė, Lina Marija; Masilionytė, Laura; Šarauskis, Egidijus; Karayel, D; Lazauskas, Petras Algimantas. Evaluation of soil tillage process to improve seedbed preparation and crop density // Acta Technica Corvininesis - Bulletin of Engineering. Hunedoara : University Politehnica Timisoara, vol. 9, iss. 4 (2016). ISSN 2067-3809, handle:20.500.12259/89902 [S4] [Academic Search Complete (EBSCO)]
  25. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas. Metas koreguoti vasarinių rapsų sėjos laiką // Mano ūkis. , 2016, vasaris. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/89312 [S6]
  26. Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita. Rapsų alelopatinių savybių įtaka javams ir piktžolėms // Mano ūkis. , 2016, rugsėjis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/89706 [S6]
  27. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Kriaučiūnienė, Zita. Winter oilseed rape and weed competition in organic farming using non-chemical weed control // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 103, Nr. 1 (2016). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2016.103.002, WOS:000375815600002, handle:20.500.12259/89202. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str2.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  28. Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Keidan, Marina; Bartninkaitė, Sigita. Bлияние биологических препаратов и различных способов борьбы с сорняками на биологические свойства почвы в экологических посевах озимого рапса // Recovery of soil fertility and their protection in modern farming : Materials of the international research and practice conference and V congress of soil scientists and agrochemists (Minsk, 22-26 june, 2015). P. 1. / Institute of soil science and agrochemistry, Belarus society of soil scientists and agrochemists. Minsk, 2015. ISBN 978-985-7133-18-5, handle:20.500.12259/88458 [P1d]
  29. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra. Ekologiškai auginamų rapsų priežiūra // Mano ūkis. , 2015, vasaris. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/88016 [S6]
  30. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Čekanauskas, Sigitas; Butkevičienė, Lina Marija; Masilionytė, Laura; Šarauskis, Egidijus; Karayel, Davut; Lazauskas, Petras Algimantas. Evaluation of soil tillage process to improve seedbed preparation and crop density = Žemės dirbimo proceso vertinimas sėklos guoliavietės paruošimui ir pasėlio tankumui optimizuoti // ISB-INMA TEH' 2015 : Agricultural and Mechanical Engineering : International Symposium, 29-31 October 2015. Bucharest, 2015. ISSN 2344-4118, handle:20.500.12259/88908 [S4] [CAB Abstracts]
  31. Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Influence of non-chemical weed control methods and biological preparations on weed infestation in the organically grown spring oilseed rape // Līdzsvarota lauksaimniecība : raksti = Harmonious Agriculture : Proceedings of the Scientific and Practical Conference / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2015. ISBN 9789984481760, handle:20.500.12259/88493. Internet access: <http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2015/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba2015.pdf> [P1d]
  32. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Mechanical and thermal weed control and use of bio-preparations in winter oilseed rape // Actual tasks on agricultural engineering : 43rd international symposium on agricultural engineering, Opatija, Croatia, 24-27 February 2015: proceedings. Zagreb: Sveucilista u Zagrebu, 2015, no. 43. ISSN 1848-4425, WOS:000373450700026, handle:20.500.12259/88226 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts]
  33. Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminių piktžolių kontrolės būdų efektyvumo palyginimas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinės žemdirbystės sąlygomis // Žemės ūkio mokslai. , 2015, t. 22, nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/89054. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3213/2018> [S4] [CAB Abstracts]
  34. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Non-chemical weed control systems in organically grown spring oilseed rape // Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra., Vol. 18, special issue, 2015. ISSN 1336-9245, doi:10.15414/afz.2015.18.si.34-36, handle:20.500.12259/89024. Internet access: <http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/202/pdf> [S4] [IndexCopernicus, CAB Abstracts]
  35. Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Mockevičienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Piktžolių kontrolės būdų efektyvumas rapsų pasėlyje ekologinėje žemdirbystės sistemoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/88178 [P1e]
  36. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra. Projektas „Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“. Nr. 1-PM-PV-12-1-012568-PR001. Inovatyvių rapsų augimo technologijų ekologiniuose ūkiuose demonstravimas ir sklaida // Ūkininko patarėjas. , 2015, rugsėjo 26. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/88640 [S10]
  37. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra. Projektas „Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“. Nr. 1-PM-PV-12-1-012568-PR001. Necheminės piktžolių kontrolės priemonės ir biologiniai preparatai rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose // Ūkininko patarėjas. , 2015, rugsėjo 15. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/88522 [S10]
  38. Velička, Rimantas. „Tavo yra tik tai, ką gali duoti kitiems“: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Senato pirmininku prof. dr. R.Velička] / kalbėjosi L. Žemaitienė // Žemyna. , 2015, vasaris. handle:20.500.12259/88026 [S10]
  39. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2014, birželio 26. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/87129 [S10]
  40. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita. Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose // Ūkininko patarėjas. , 2014, kovo 1. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/86829 [S10]
  41. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Čepulienė, Rita. Kas lemia dirvožemio derlingumą? // Valstiečių laikraštis. , 2014, rugpjūčio 6. ISSN 1021-4526, handle:20.500.12259/87219 [S10]
  42. Velička, Rimantas. Pagrindinė Bandymų stoties darbų sritis – rapsų agrotechnikos tyrimai // Permainų, iššūkių ir ryžto vedini : pastarojo dešimtmečio ženklai : Universiteto mokslo istorijos studija /Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014. ISBN 9786094490682, handle:20.500.12259/87499 [S6]
  43. Velička, Rimantas. Pokyčiai rapsų auginimo technologijoje // Mano ūkis. , 2014, birželis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/87072 [S6]
  44. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Čepulienė, Rita. Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka dirvožemio fermentų aktyvumui ir šaknų biomasei // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86864 [P1e]
  45. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Gecaitė, Viktorija. Žemės dirbimo įtaka ligų plitimui skirtingų veislių žieminių rapsų pasėlyje // Žemės ūkio mokslai. , 2014, t. 21, nr. 2. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/87240. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2899/1727>, <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2899/1727> [S4] [CAB Abstracts]
  46. Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Allelopathic effects of cover crops on spring barley germination and establishment // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher., 2013, Vol. 11, No. 3&4. ISSN 1459-0255, handle:20.500.12259/86462. Internet access: <http://world-food.net/download/journals/2013-issue_3&4/2013-issue_3&4-agriculture/a13.pdf>, <http://world-food.net/download/journals/2013-issue_3&4/2013-issue_3&4-agriculture/a13.pdf> [S4] [CAB Abstracts]
  47. Čepulienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Pupalienė, Rita. Effect of spring oilseed rape crop density on plant root biomass and soil enzymes activity // Estonian Journal of Ecology. Tallinn : Estonian Academy Publishers, Vol. 62, no. 1(2013). ISSN 1736-602X, doi:10.3176/eco.2013.1.06, handle:20.500.12259/85897. Internet access: <http://www.kirj.ee/public/Ecology/2013/issue_1/ecol-2013-1-70-78.pdf> [S4] [BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, Scopus, Academic Search Premier]
  48. Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Influence of Crop Rotation, Intermediate Crops, and Organic Fertilizers on the Soil Enzymatic Activity and Humus Content in Organic Farming Systems // Eurasian Soil Science. , Vol. 46, N 2(2013). ISSN 1064-2293, doi:10.1134/S1064229313020105, WOS:000316826200011, handle:20.500.12259/85922. Internet access: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S1064229313020105.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK]
  49. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas. Priešsėlių įtaka žieminių rugių piktžolėtumui ir dirvožemio fermentų aktyvumui skirtingose sėjomainose // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86128 [P1e]
  50. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija. Rapsų pasiruošimas žiemoti skirtingai dirbtoje dirvoje 2012 m. rudenį parodomajame bandyme Šiaurės Lietuvoje: projektas "Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai". Nr. 1PM-PV-09-1-001505-PR001 // Ūkininko patarėjas. , 2013, vasario 2. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/85535 [S10]
  51. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Kosteckas, Robertas. The relationship between root biomass and productivity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by crop density and fertilization // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 100, Nr. 1 (2013). ISSN 1392-3196, WOS:000319720000006, handle:20.500.12259/85955. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/03/100_1_str6.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  52. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija. Yielding of Winter Oilseed Rape as Influenced by Different Sowing Dates // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 6, b. 2 (2013). ISSN 1822-3230, handle:20.500.12259/86861 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  53. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Žieminiai rapsai: sėjos laikas, veislė, žemės dirbimas, fungicidai // Ūkininko patarėjas. , 2013, sausio 24. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/85620 [S10]
  54. Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Влияние севооборотов, промежуточных посевов и органических удобрений на ферментативную актиность почвы и содержание гумуса в органическом земледелии // Почвоведение. , 2013, № 2. ISSN 0032-180X, handle:20.500.12259/85857 [S5]
  55. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Bieliauskaitė, Rūta. Allelopathic effects of aqueous extracts of rape residues on winter wheat seed germination and early growth // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher., 2012, Vol. 10, No. 3&4. ISSN 1459-0255, WOS:000311600700094, handle:20.500.12259/84794. Internet access: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Environment/151.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  56. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Kujalytė, Indrė. Ilgalaikio žieminių rugių atsėliavimo įtaka dirvos piktžolėtumui ir fermentų aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/84355 [P1e]
  57. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas. Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis ligų ir kenkėjų plitimui vasarinių rapsų pasėlyje // Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/84576. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Marcinkeviciene.pdf>, <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Marcinkeviciene.pdf> [S4] [CAB Abstracts]
  58. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita. Peculiarities of overwintering of hybrid and conventional cultivars of winter rapeseed depending on the sowing date // Acta Scientiarum Polonorum: Agricultura. Lublin, Vol. 11(1) (2012). ISSN 1644-0625, handle:20.500.12259/84258. Internet access: <http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/full/1/2012/000010201200011000010005300066.pdf>, <http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/full/1/2012/000010201200011000010005300066.pdf> [S4] [IndexCopernicus, DOAJ, CAB Abstracts]
  59. Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Bieliauskaitė, Rūta. Rapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui // Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/84658. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Velicka.pdf>, <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Velicka.pdf> [S4] [CAB Abstracts]
  60. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Rapsų pasiruošimas žiemojimui 2011 m. rudenį // Ūkininko patarėjas. , 2012, kovo 15. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/84190 [S10]
  61. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Rapsų peržiemojimas parodomajame bandyme 2011-2012 metais // Ūkininko patarėjas. , 2012, balandžio 17. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/84161 [S10]
  62. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Pupalienė, Rita; Duchovskis, Pavelas; Brazaitytė, Aušra. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher., 2012, Vol. 10, No. 3&4. ISSN 1459-0255, WOS:000311600700055, handle:20.500.12259/84765. Internet access: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/112.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  63. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas. The influence of crop residues type on their decomposition rate in the soil: a litterbag study // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.), T. 99, Nr. 3 (2012). ISSN 1392-3196, WOS:000311918100001, handle:20.500.12259/84792. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/99(3)tomas/99_3_tomas_str1.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  64. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Žemės dirbimas žieminiams rapsams // Ūkininko patarėjas. , 2012, balandžio 5. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/84155 [S10]
  65. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Влияние густоты стояния и обеспеченности элементами питания на фотосинтетические показатели и продуктивность ярового рапса // Агрохимия. Москва., 2012, № 5. ISSN 0002-1881, handle:20.500.12259/85592 [S2] [BIOSIS Previews (Thomson ISI), Biological Abstracts (Thomson ISI), Russian Science Citation Index]
  66. Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas; Balnytė, Skirmantė. Влияние севооборотов, промежуточных посевов и навоза на активность почвенных ферментов в органическом земледелии // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию КГУ им Ш. Уялиханова и памяти Смагула Садуакасова «Инновационные технологии и разработки в агропромышленном комплексе». Кокшетау, 2012. ISBN 9786012610611, handle:20.500.12259/84268 [P1d]
  67. Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Allelopatic effects of catch-crops aboveground mass aqueous extracts on spring barley germination and growth // The 6th world congress on allelopathy, December 15-19, 2011 Guangzhou, China: proceedings. Guangzhou, 2011. handle:20.500.12259/83983 [P1d]
  68. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas. Dirvos fermentų aktyvumo palyginimas skirtingo tankumo vasarinių rapsų agrocenozėse // Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/83395 [P1e]
  69. Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita. Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų sėjos laiko įtaka ligų plitimui pasėlyje // Žemės ūkio mokslai. , 2011, T. 18, Nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/83939 [S4] [CAB Abstracts]
  70. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Pasėlio tankumo ir tręšimo įtaka vasarinių rapsų cheminei sudėčiai žydėjimo tarpsnyje ir derliui // Žemės ūkio mokslai. , 2011, T. 18, Nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/83979 [S4] [CAB Abstracts]
  71. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Prof. Kosto Bėčiaus 100-osios gimimo metinės // Lietuvos mokslų akademijos žinios. , 2011, Nr.3 (57). handle:20.500.12259/83453 [S6]
  72. Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. Projekto "Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai" Nr. 1PM-PV-09-1-001505-PR001 rezultatų sklaida // Ūkininko patarėjas. , 2011, balandžio 14. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/83212 [S10]
  73. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. Rapsai. 2010-2011 m. ruduo-žiema // Mano ūkis. , 2011, balandis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/83309 [S6]
  74. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija. Rapsų žiemojimas: projektas "Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai" Nr. 1PM-PV-09-1-001505-PR001 // Ūkininko patarėjas. , 2011, balandžio 23. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/83695 [S10]
  75. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita. The influence of sowing date on winter rape over-wintering and yield in the middle Lithuania // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher., 2011, Vol. 9, No. 3-4. ISSN 1459-0255, WOS:000297447200072, handle:20.500.12259/83572. Internet access: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2011/issue3/pdf/Agriculture/038.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  76. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija. Žieminių rapsų pasėlių būklė // Mano ūkis. , 2011,gruodis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/83777 [S6]
  77. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2010, gruodžio 4. handle:20.500.12259/83048 [S10]
  78. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. Ar pasikartos 2006-ųjų scenarijus rapsų laukuose? // Mano ūkis. , 2010, kovas. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/82394 [S6]
  79. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas. Crop density and fertilization effects on weed suppression in spring oilseed rape // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr. 2 (2010). ISSN 1392-3196, WOS:000280904300009, handle:20.500.12259/82824. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/97(2)tomas/97_2_tomas_str9.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  80. Velička, Rimantas; Anisimovienė, N; Pupalienė, Rita; Jankauskienė, Jurga; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita. Preparation of oilseed rape for over-wintering according to autumnal growth and cold acclimation period // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr.3 (2010). ISSN 1392-3196, WOS:000283825100007, handle:20.500.12259/82925. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/97(3)tomas/97_3_tomas_str7.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  81. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita. Projekto "Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai" Nr. 1PM-PV-09-1-001505-PR001 įgyvendinimas ūkiuose ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje // Ūkininko patarėjas. , 2010, gruod. 16. handle:20.500.12259/82954 [S10]
  82. Velička, Rimantas; Špokienė, Nijolė; Pupalienė, Rita. Sėjomaina - nieko nekainuojanti derlingumo didinimo priemonė // Ūkininko patarėjas. , 2010, birželio 15. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/82602 [S10]
  83. Velička, Rimantas; Liakas, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis; Klimas, Evaldas; Pupalienė, Rita; Pranckietienė, Irena; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Lukoševičius, Andrius. Augalų produktyvumą įtakojantys veiksniai kintančio klimato ir gamybos sąnaudų mažinimo kontekste // Žemdirbio vasara 2009 [CD-R] : mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra. [Akademija], 2009. handle:20.500.12259/82185 [P2c]
  84. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita. Dėl šylančio klimato rapsus galima sėti vėliau // Mano ūkis. , 2009,rugpjūtis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/82155 [S6]
  85. Velička, Rimantas; Liakas, Vytautas; Bogužas, Vaclovas. Naujausi mokslininkų darbai padės didinti augalininkystės konkurencingumą // Ūkininko patarėjas. , 2009, birželio 13. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/81640 [S10]
  86. Kosteckas, Robertas; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas. Pasėlio tankumo ir tręšimo intensyvumo poveikis vasarinių rapsų piktžolėtumui // Jaunimas siekia pažangos - 2009 / LŽŪU. , 2009. ISSN 1822-2331, handle:20.500.12259/82170 [P2c]
  87. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija. Rapsų ploto sėjomainose ir jų liekanų įtaka humuso junginių susidarymui // Dirvožemio stabilumo užtikrinimas ekologiškai ir socialiai jautriuose regionuose: tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. birželio 10-12 d., Perloja, Varėnos r.: mokslinių straipsnių rinkinys. Akademija, Kėdainių r., 2009. ISBN 9789955650348, handle:20.500.12259/82221 [P1e]
  88. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Rimkevičienė, Marija; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra. Sėjos laiko įtaka žieminių rapsų žiemojimui // Rapsų auginimo ir panaudojimo aktualijos : penktoji Lietuvos – Vokietijos rapsų diena, tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija, gegužės 14, 2009, Kaunas - Akademija, Lietuva : straipsnių rinkinys. Akademija, 2009. handle:20.500.12259/81871 [P1e]
  89. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Pupalienė, Rita; Salina, Olga. The effect of cellulose-degrading micro-organisms on the biodestruction of crop residues in the soil // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 96, Nr.1 (2009). ISSN 1392-3196, WOS:000271523500008, handle:20.500.12259/81698. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/96(1)tomas/96_1_tomas_113_126.pdf> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  90. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas. Vasarinių rapsų produktyvumo elementų formavimasis priklausomai nuo tręšimo ir pasėlio tankio // Vagos. , Nr. 84 (37) (2009). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81983 [S4] [CAB abstracts]
  91. Velička, Rimantas; Špokas, Liudvikas; Liakas, Vytautas. "Žemdirbio vasara 2008" apie augalininkystės plėtrą ir kukurūzų auginimą // Ūkininko patarėjas. , 2008, birželio 14. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/80792 [S10]
  92. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Pupalienė, Rita; Salina, Olga. Cenosis structure and species composition dynamics of micromycetes decomposing crop root residues in soil // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2008, Vol 54, Nr. 1. ISSN 1392-0146, handle:20.500.12259/80731. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio81/Str08_036-044.pdf> [S2] [Zoological Record, CAB Abstracts, VINITI]
  93. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Rimkevičienė, Marija. Changes of lignin concentration and C:N in oilseed rape, wheat and clover residues during their decomposition in the soil // Agronomy Research. , 2008, Vol. 6, N 2. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/81553 [S2] [Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, AGRICOLA]
  94. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Pupalienė, Rita. Dependence of crop residues decomposing in soil on their chemical composition and environmental conditions // Žemės ūkio mokslai. , 2008, T. 15, Nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/82278. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem_2008-4/Zem_01-09.pdf>, <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem_2008-4/Zem_01-09.pdf> [S4] [CAB abstracts]
  95. Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Kokybiškas arimas - pagrindinis žemdirbio profesionalumo rodiklis // Ūkininko patarėjas. , 2008, liepos 5. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/80771 [S10]
  96. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas. Pasėlių tankumo įtaka vasarinių rapsų piktžolėtumui // Vagos. , Nr. 79 (32) (2008). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81042 [S4] [CAB abstracts]
  97. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas. Rapsų agrotechnikos aspektai kintančio klimato sąlygomis // Žemdirbio vasara 2008 [CD-R] :prioritetiniai lauko augalai: plėtros perspektyvos ir agrotechnikos aspektai kintančio klimato sąlygomis: mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra. [Akademija], 2008. handle:20.500.12259/82250 [P2c]
  98. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Raudonius, Steponas. Changes of nutrient concentration in the crop residues decomposing in the soil // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas., T.94, Nr.1 (2007). ISSN 1392-3196, handle:20.500.12259/80168. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/93(4)tomas_180-328.pdf> [S4] [CAB Abstracts]
  99. Aleksynas, Algirdas; Velička, Rimantas. Kokie pavojai gali pražudyti žiemkenčius? // Žemės ūkis. , 2007, Nr. 2. ISSN 0134-3173, handle:20.500.12259/79579 [S6]
  100. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija. Photosynthetic characteristics and productivity of spring rape plants as related to crop density // Russian journal of plant physiology. , 2007, 54 (4). ISSN 1021-4437, WOS:000248387700017, handle:20.500.12259/80185 [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier, CAB Abstracts]
  101. Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Rimkevičienė, Marija. Rapsų auginimo Lietuvoje ir mokslinių tyrimų aspektai // Rapsų panaudojimo galimybės : tarptautinė mokslinė-gamybinė konferencija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuva, Aliejinių ir baltyminių augalų vystymo sąjunga (UFOP), Vokietija, 2007 gegužės 15 : straipsnių rinkinys. Kaunas-Akademija, 2007. handle:20.500.12259/80300 [P1e]
  102. Velička, Rimantas. Rapsų auginimo plėtra ir naujausi moksliniai tyrimai // Ūkininko patarėjas. , 2007, birželio 23. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/79910 [S10]
  103. Velička, Rimantas. Rapsų auginimo plėtra ir naujausi moksliniai tyrimai // Žemdirbio vasara 2007 [CD-R] : rapsų auginimo aktualijos : mokslinė-praktinė konferencija, 2007 m. birželio mėn. 27 d. Akademija, 2007. ISBN 9986948681, handle:20.500.12259/82205 [P2c]
  104. Rimkevičienė, Marija; Ūksienė, Lina; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kučinskas, Jonas. Sieros kaupimosi vasariniuose rapsuose ypatumai // Vagos. , Nr. 74 (27) (2007). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/80091 [S4] [CAB Abstracts]
  105. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. Skirtingo tankumo vasarinių rapsų biopotencialo vertinimas // Žemės ūkio mokslai. , 2007, T. 14, Nr. 2. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/80478. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem72/Zem_031_039.pdf>, <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem72/Zem_031_039.pdf> [S4] [CAB abstracts]
  106. Velička, Rimantas. Žieminių rapsų sėjos ypatumai // Valstiečių laikraštis. , 2007, rugpjūčio 7. ISSN 1021-4526, handle:20.500.12259/80045 [S10]
  107. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija. Зависимость фотосинтетических показателей и продуктивности растений ярового рапса от густоты посева // Физиология растений. , 2007, Т. 54, № 4. handle:20.500.12259/84225 [S4] [VINITI]
  108. Velička, Rimantas; Kučinskas, Jonas. "Žemdirbio vasara 2006" LŽŪU Bandymų stotyje // Ūkininko patarėjas. , 2006, birželio 17. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/78621 [S10]
  109. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra. Augalų liekanose sukaupto lignino skaidymo priemolio glėjiškajame rudžemyje dėsningumai // Žemės ūkio mokslai. , 2006, Nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/79445. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem63/Zem_010_015.pdf>, <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem63/Zem_010_015.pdf> [S4] [CAB abstracts]
  110. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Marcinkevičienė, Aušra. Changes in the properties of a loamy Gleyic Cambisol as related to the saturation of crop rotations with rape // Eurasian Soil Science. , Vol. 39, N 9(2006). ISSN 1064-2293, doi:10.1134/S1064229306090109, WOS:000245174500010, handle:20.500.12259/79089 [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK]
  111. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Raudonius, Steponas; Rimkevičienė, Marija. Integrated evaluation of rape readiness for overwintering // Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO : Taylor & Francis, Vol. 56, N 2(2006). ISSN 0906-4710, doi:10.1080/09064710510029114, WOS:000237646200005, handle:20.500.12259/78794 [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), EBSCO, Scopus]
  112. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita. Sausųjų medžiagų, organinės anglies ir azoto pokyčiai augalų liekanose pirmaisiais jų skaidymosi metais // Žemės ūkio mokslai. , 2006, Nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/78629. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem61/Zem_014_021.pdf>, <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem61/Zem_014_021.pdf> [S4] [CAB Abstracts]
  113. Rimkevičienė, Marija; Kučinskas, Jonas; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra. Sieros kaupimosi vasariniuose rapsuose aspektai // Žemdirbio vasara 2006 [CD-R] : šiuolaikinės augalininkystės technologijos : lauko augalų tręšimo aktualijos : mokslinė-praktinė konferencija. Akademija., 2006, Nr. 11. ISSN 1648-7362, handle:20.500.12259/62407 [P2c]
  114. Velička, Rimantas; Trečiokas, Kostas; Kazakevičius, Zenonas. Sėjomainų su žieminiais rapsais agronominis ir ekonominis vertinimas // Vagos. , Nr. 70 (23) (2006). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/78779 [S4] [CAB abstracts]
  115. Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita. The influence of soil tillage and catch crop combination on weed infestation in sustainable and organic agriculture // Sustainability - its impact on soil management and environment [elektroninis išteklius] : proceedings of ISTRO 17, 28 august - 3 september, Christian-Albrech-Universitats zu Kiel, Germany. Kiel, 2006. ISBN 3981113403, handle:20.500.12259/80637 [P1d]
  116. Marcinkevičienė, Aušra; Raudonius, Steponas; Velička, Rimantas. Weed suppression by increasing spring rape crop density // Agronomy Research. , 2006, Vol.4, Special issue. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/78830 [S2] [Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts]
  117. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Marcinkevičienė, Aušra. Изменение свойст суглинистого камбисоля в зависимости от насыщенности севооборотов рапсом // Почвоведение. Москва., 2006, Nr. 9. ISSN 0032-180X, handle:20.500.12259/82282 [S5]
  118. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Marcinkevičienė, Aušra; Raudonius, Steponas. Chemical Composition of Crown Bud and Rape Wintering in Crop of Different Density // Latvijas Lauksaimniecības universitāte raksti : Proceedings of the Latvia university of agriculture. Jelgava., 2005, Nr. 13 (308). ISSN 1407-4427, handle:20.500.12259/78178 [S4] [AGRIS]
  119. Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Effect of soil tillage and catch crops on weed population in sustainable and organic agriculture // Žemės dirbimo tyrimų dabartis ir perspektyvos=Recent results and future challenges in soil tillage research: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimai, Akademija, 2005 10 20-21. Akademija (Kauno r.), 2005. ISBN 9955411333, handle:20.500.12259/78447 [P1e]
  120. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Novickienė, L; Anisimovienė, N; Brazauskienė, I. Improvement of oil rape hardening and frost tolerance // Russian journal of plant physiology. , 2005, 52 (4). ISSN 1021-4437, WOS:000232564700008, handle:20.500.12259/78684 [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier, CAB Abstracts]
  121. Velička, Rimantas. Mūsų Alma Mater absolvento kelias - su žiniomis ir patirtimi : [pokalbis su LŽŪU Bandymų stoties direktoriumi, prof., habil.dr. Rimantu Velička] // Žemyna. , 2005, Nr. 16-17. ISSN 1648-2913, handle:20.500.12259/79598 [S10]
  122. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas; Venskutonienė, Egidija. Relationships between Spring Oilseed Rape Density, Assimilating Leaf Area, Lighting and Yield // Agronomijas vēstis. Jelgava : LLU., 2005, Nr. 8. handle:20.500.12259/78008 [S4] [AGRIS]
  123. Velička, Rimantas; Trečiokas, Kostas; Klimas, Evaldas. Sėjomainos su žieminiais rapsais // Rapsai - augalas maistui, pašarui, technikai: tarptautinė mokslinė-gamybinė konferencija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuva, Aliejinių ir baltyminių augalų vystymo sąjunga (UFOP), Vokietija, 2005 gegužės 26: straipsnių rinkinys. Kaunas-Akademija, 2005. handle:20.500.12259/78136 [P1e]
  124. Špokas, Liudvikas; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Marcinkevičienė, Aušra. Vasarinių rapsų brendimo dinamikos ir sėklų natūralaus išbyrėjimo tyrimai // Žemės ūkio mokslai. , 2005, Nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/78990. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem53/Zem_029_038.pdf> [S4] [CAB Abstracts]
  125. Velička, Rimantas; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija. Žalioji trąša ekologiniame ūkyje // Ūkininko patarėjas. , 2005, birž. 14. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/77970 [S10]
  126. Velička, Rimantas. Bandymų stotis = Experimental Station // Agrarinio mokslo sklaida : Lietuvos žemės ūkio universitetui - 80 : pastarojo penkmečio ženklai : knyga-albumas. Akademija, 2004. ISBN 9955448245, handle:20.500.12259/77601 [S6]
  127. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. Glėjiško rudžemio agrocheminių savybių priklausomumas nuo rapsų santalkos sėjomainoje // Žemės ūkio mokslai. , 2004, Nr. 2. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/77136 [S4] [CAB Abstracts]
  128. Lazauskas, Petras; Velička, Rimantas. Moksliniai ekologinio ūkininkavimo pagrindai - universiteto bandymų stotyje // Ūkininko patarėjas. , 2004, birž. 15. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/77155 [S10]
  129. Špokas, Liudvikas; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Domeika, Rolandas. Optimierung des Erntezeitpunktes von Sommerraps durch die Sortenwahl // Die Bodenkultur. Vienna : W U V-Universitatsverlag., Band. 55, Heft. 3 (2004). ISSN 0006-5471, handle:20.500.12259/79037 [S4] [CAB Abstracts]
  130. Velička, Rimantas. "Žemdirbio vasara - 2003" // Ūkininko patarėjas. , 2003, birž. 17. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/76569 [S10]
  131. Velička, Rimantas. Aliejiniai augalai pasaulyje ir Lietuvoje // Antroji Lietuvos - Vokietijos aliejinių augalų diena : tarptautinė mokslinė-gamybinė konferencija, 2003 gegužės 9, Kaunas-Akademija : straipsnių rinkinys. Akademija, 2003. handle:20.500.12259/76555 [P1e]
  132. Velička, Rimantas. Aliejiniai augalai pasaulyje ir Lietuvoje // Ūkininko patarėjas. , 2003, geg. 22. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/76413 [S10]
  133. Kučinskas, Jonas; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Ūksienė, Lina. Mineralinių trąšų, turinčių skirtingą sieros kiekį, poveikis rapsų žiemojimui, augimui, sėklų derliui ir jo kokybei // Vagos: mokslo darbai. , 2003, Nr. 59 (12). handle:20.500.12259/76974 [S4] [CAB Abstracts]
  134. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. Rapsų žiemojimo priklausomumas nuo skrotelės cheminės sudėties skirtingo tankumo pasėliuose // Žemės ūkio mokslai. , 2003, Nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/76694 [S4] [CAB Abstracts]
  135. Velička, Rimantas; Špokas, Liudvikas; Rimkevičienė, Marija; Žirlytė, Violeta. Įprastinių ir hibridinių vasarinių rapsų veislių brendimo ir sėklų natūralaus išbyrėjimo tyrimai // Vagos : mokslo darbai. , 2003, Nr. 60 (13). handle:20.500.12259/77244 [S4] [CAB Abstracts]
  136. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. Žieminių rapsų įprastinių ir hibridinių veislių derliaus formavimosi ypatumai skirtingo tankumo pasėliuose // Vagos: mokslo darbai. , 2003, Nr. 58 (11). handle:20.500.12259/76773 [S4] [CAB Abstracts]
  137. Velička, Rimantas. LŽŪU mokslininkai apie šiuolaikines augalininkystės technologijas // Ūkininko patarėjas. , 2002, birž. 22. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/75516 [S10]
  138. Velička, Rimantas. Sėkloms auginamų rapsų agrotechnikos moksliniai pagrindai // Žemės ūkio mokslai. , 2002, Nr.1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/75159 [S4] [CAB Abstracts]
  139. Velička, Rimantas; Trečiokas, Kostas. Žieminių ir vasarinių rapsų įtaka pasėlių piktžolėtumui įvairiose sėjomainose // Vagos : mokslo darbai. , 2002, Nr. 53 (6). handle:20.500.12259/75723 [S4] [CAB Abstracts]
  140. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. Žieminių rapsų ploto sėjomainoje įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms ir humuso sudėčiai // Žemės ūkio mokslai. , 2002, Nr.1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/75164 [S4] [CAB Abstracts]
  141. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2001, saus. 30. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/64164 [S10]
  142. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2001, birž. 14. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/65141 [S10]
  143. Velička, Rimantas; Pekarskas, Juozas; Malinauskas, Daivas. Agrotechnics of winter rape grown for seeds // Conference on sustainable agriculture in Baltic States: proceedings of the international conference, Tartu, June 28-30, 2001. Tartu: Estonian agricultural university, 2001. ISBN 9985882989, WOS:000176509900037, handle:20.500.12259/78863 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts]
  144. Velička, Rimantas; Klimas, Evaldas. Rapsų auginimo aktualijos Lietuvoje // Pirmoji Lietuvos-Vokietijos rapsų diena : tarptautinė mokslinė-gamybinė konferencija, gegužės 28, 2001, Kaunas-Akademija : straipsnių rinkinys. Kaunas; Akademija : LŽŪU Leidybinis centras, 2001. handle:20.500.12259/75118 [P1e]
  145. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. Rapsų ploto sėjomainoje įtaka sieros kiekiui // Žemdirbystė : mokslo darbai. , 2001, T. 73. handle:20.500.12259/64959 [S4] [CAB Abstracts]
  146. Velička, Rimantas. Rapsų technologiniai parametrai // Ūkininko patarėjas. , 2001, birž. 26. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/65383 [S10]
  147. Velička, Rimantas. Rapsų technologiniai parametrai // Šiuolaikinės augalininkystės technologijos : mokslinių straipsnių rinkinys : žemdirbio vasara 2001. Akademija, 2001. ISBN 9986948568, handle:20.500.12259/75359 [P1d]
  148. Velička, Rimantas. Rapsų technologiniai parametrai : pasėlių priežiūra // Ūkininko patarėjas. , 2001, rugpj. 7. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/65500 [S10]
  149. Velička, Rimantas. Rapsų technologiniai parametrai : žemės dirbimas ir tręšimas // Ūkininko patarėjas. , 2001, liep. 24. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/65540 [S10]
  150. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas. The influence of winter rape area in the crop rotation to the soil agrochemical properties and composition of humus // Conference on sustainable agriculture in Baltic States: proceedings of the international conference, Tartu, June 28-30, 2001. Tartu: Estonian agricultural university, 2001. ISBN 9985882989, WOS:000176509900038, handle:20.500.12259/78849 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), CAB abstracts]
  151. Malinauskas, Daivas; Šiuliauskas, Albinas; Velička, Rimantas. Winter rape wintering problems in Lithuania // Conference on sustainable agriculture in Baltic States: proceedings of the international conference, Tartu, June 28-30, 2001. Tartu: Estonian agricultural university, 2001. ISBN 9985882989, WOS:000176509900024, handle:20.500.12259/78831 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), CAB abstracts]
  152. Velička, Rimantas. Žemdirbiams patars mokslininkai // Ūkininko patarėjas. , 2001, birž. 16. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/65194 [S10]
  153. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Naujos tėviškės žinios. , 2000, liep. 4. handle:20.500.12259/63169 [S10]
  154. Velička, Rimantas. Augalų derlius ir pasėlių piktžolėtumas sėjomainose su didėjančiu vasarinių rapsų plotu // Žemės ūkio mokslai. , 2000, Nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/63556 [S5]
  155. Špokas, Liudvikas; Domeika, Rolandas; Velička, Rimantas. Begründung des Termins und der Dauer der Rapsernte // Vagos : mokslo darbai. , 2000, Nr. 48 (1). handle:20.500.12259/64094 [S5]
  156. Velička, Rimantas; Šiuliauskas, Albinas. Dynamics of Physiological - Biometric Parameters of Winter Rape (Brassica Napus L.) During Autumn Period // Sodininkystė ir daržininkystė. , 2000, T. 19 (3)-2. handle:20.500.12259/65854 [S4] [CAB Abstracts]
  157. Velička, Rimantas. Mokslininkai - apie ūkininkavimo problemas ir perspektyvą // Ūkininko patarėjas. , 2000, birž. 27. handle:20.500.12259/63079 [S10]
  158. Velička, Rimantas. Rapsų moksliniai tyrimai Lietuvos žemės ūkio universitete // Lietuvos mokslas. , 2000, Kn. 25: Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-4044, handle:20.500.12259/62933 [S5]
  159. Velička, Rimantas. Techninių rapsų auginimo galimybės // Mano ūkis. , 2000, Nr. 1. handle:20.500.12259/74702 [S6]
  160. Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas; Velička, Rimantas. Vasarinių rapsų ploto sėjomainoje įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms ir humuso sudėčiai // Žemdirbystė : mokslo darbai. , 2000, T. 71. handle:20.500.12259/63982 [S4] [CAB Abstracts]
  161. Velička, Rimantas. Žemdirbio vasara - 2000 : [pokalbis su doc. R. Velička // Žemyna. , 2000, liepa. handle:20.500.12259/63231 [S10]
  162. Spruogis, Vidmantas; Velička, Rimantas. Antsėlio įtaka rytinių ožiarūčių sėklų derliui // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/74056 [S6]
  163. Velička, Rimantas. LŽŪU bandymų stotis // Agronomijos fakultetas, 1924-1999 / LŽŪU. Kaunas, 1999. handle:20.500.12259/74459 [S6]
  164. Velička, Rimantas; Spruogis, Vidmantas. Skirtingų vasarinių rapsų veislių sėklų guolio paruošimo tyrimai // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/74016 [S6]
  165. Velička, Rimantas; Spruogis, Vidmantas. Skirtingų veislių žieminių ir vasarinių rapsų ligų ir kenkėjų stebėjimai ypatingą dėmesį atkreipiant į rapsinių spragių paplitimą žieminių rapsų pasėliuose // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/74019 [S6]
  166. Velička, Rimantas; Spruogis, Vidmantas. Skirtingų žieminių rapsų veislių sėjos laiko ir sėklų normų tyrimai // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/73946 [S6]
  167. Velička, Rimantas; Spruogis, Vidmantas. Skirtingų žieminių rapsų veislių sėklų guolio paruošimo tyrimai // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/73975 [S6]
  168. Spruogis, Vidmantas; Velička, Rimantas. Sėklų normos ir tarpueilių pločio įtaka ožiarūčių sėklų derliui // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas.. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/73956 [S6]
  169. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija. Vasariniai rapsai // Valstiečių laikraštis. , 1999, geg. 4. handle:20.500.12259/62852 [S10]
  170. Velička, Rimantas; Trečiokas, Kostas. Vasarinių rapsų plotas sėjomainoje // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/73949 [S6]
  171. Velička, Rimantas; Trečiokas, Kostas. Žieminių rapsų plotas sėjomainoje // 1998 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys : pažangiai ūkininkavimo praktikai diegti / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija (Kėdainių r.), 1999. handle:20.500.12259/73993 [S6]
  172. Velička, Rimantas; Trečiokas, Kostas. Засоренность посевов ярового рапса и ячменя в зависимости от площади ярового рапса в севообороте // Agroecological Optimization of Husbandry Technologies : Agronomy : Proceedings of international scientific conference, Jelgava, 8-10 July 1999. Jelgava, 1999. handle:20.500.12259/74211 [P1d]
  173. Spruogis, Vidmantas; Velička, Rimantas. Auginkime daugiau rapsų // Tėviškės žinios. , 1998, bal. 9; bal. 10. handle:20.500.12259/70674 [S10]
  174. Velička, Rimantas. belieka laukti gero derliaus : [pokalbis su LŽŪU bandymų stoties dir. R. Velička // Ūkininko patarėjas. , 1998, birž. 30. handle:20.500.12259/71128 [S10]
  175. Velička, Rimantas. LŽŪU Bandymų stotis kviečia į " Žemdirbio vasarą '98" // Ūkininko patarėjas. , 1998, birž. 16. handle:20.500.12259/71212 [S10]
  176. Spruogis, Vidmantas; Velička, Rimantas. Rapsai - reiklūs augalai // Ūkininko patarėjas. , 1998, bal. 28; geg. 7. handle:20.500.12259/70811 [S10]
  177. Velička, Rimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 1997, liep. 5. handle:20.500.12259/67832 [S10]
  178. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija. Patręškime pūdymus žaliąja trąša // Ūkininko patarėjas. , 1997, bal. 12. handle:20.500.12259/66970 [S10]
  179. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija. Vasarinių rapsų sėja // Ūkininko patarėjas. , 1997, geg. 3. handle:20.500.12259/67354 [S10]
  180. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Štuopytė, Laimutė. Herbicidų butizano S ir teridokso įtaka žieminių rapsų pasėlio piktžolėtumui // Agronomijos ir gyvulininkystės mokslų aktualijos : tarptautinė mokslinė konferencija / LŽŪU. Agronomijos fak. Kaunas-Akademija, 1996. handle:20.500.12259/66843 [P1e]
  181. Rimkevičienė, Marija; Velička, Rimantas; Štuopytė, Laimutė. Nitratai rapsuose // LŽŪA mokslo darbai. , 1996, T. 47: Agronomija. handle:20.500.12259/67003 [S5]
  182. Velička, Rimantas. Sėjomainų grandys su sėkloms auginamais rapsais // LŽŪA mokslo darbai. , 1996, T. 47: Agronomija. handle:20.500.12259/67066 [S5]
  183. Velička, Rimantas; Spruogis, Vidmantas; Baležentienė, Ligita; Paulauskas, A. Vasarinių sėklų rapsų skirtingų veislių sėjos būdų ir sėklos guolio paruošimo tyrimai // Agronomijos ir gyvulininkystės mokslų aktualijos: tarptautinė mokslinė konferencija / LŽŪU. Agronomijos fak. Kaunas-Akademija, 1996. handle:20.500.12259/66871 [P1e]
  184. Velička, Rimantas. Rape for seeds in crop rotation // Problems of field crop husbandry and soil management in Baltic States : Transactions of the Estonian Agricultural University. Tartu, 1995. handle:20.500.12259/68524 [S5]
  185. Velička, Rimantas. Sėkloms auginamų rapsų įtaka dirvos derlingumui // Agronomijos mokslo aktualijos : tarptautinė mokslinė konferencija / LŽŪA. Agronomijos fak. Kaunas-Akademija, 1995. handle:20.500.12259/66447 [P1e]
  186. Velička, Rimantas; Klimas, Evaldas. Priešsėlių įtaka sėklai auginamų žieminių rapsų derlingumui // XXXVI(2) dėstytojų mokslinės konferencijos trumpi pranešimai. Kaunas, 1991. handle:20.500.12259/84480 [P2c]

  Thesis

  1. Sujetovienė, Gintarė; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Juknys, Romualdas. Simulating impacts of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania // AGRI 2019 : 3rd Agriculture and Climate Change, Budapest, Hungary, 24-26 March 2019. [Budapest], 2019. handle:20.500.12259/101524 [T1e]
  2. Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita. The impact of multifunctional crops on the environment, soil, plant productivity and profitability // International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. Kaunas : Vytautas Magnus university Agriculture academy, 2019. ISBN 9786094674013, handle:20.500.12259/99104 [T1e]
  3. Butkevičienė, Lina; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Pupalienė, Rita; Keidan, Marina; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The impact of non-chemical weed control on soil CO2 emissions in winter oilseed rape crop // AGRI 2019 : 3rd Agriculture and Climate Change, Budapest, Hungary, 24-26 March 2019. [Budapest], 2019. handle:20.500.12259/101522 [T1e]
  4. Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Čekanauskas, Sigitas; Kosteckienė, Silvija. Application of bio-preparations in organic spring rapeseed crop and the humus content effect on soil properties // Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018. ISBN 9786094491375, handle:20.500.12259/92176 [T1e]
  5. Kriaučiūnienė, Zita; Adamavičienė, Aida; Sasnauskienė, Jurgita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Marcinkevičienė, Aušra; Romaneckas, Kęstutis; Masilionytė, Laura. Integrated Assessment of the Biopreparations and Organic Fertiliser Effect on Soil Properties // Proceedings of the 21th ISTRO International Conference, 24-27 September, Paris, France. Paris, 2018. handle:20.500.12259/92200. Internet access: <http://webistem.com/ISTRO2018/output_directory/cd1/data/articles/000016.pdf> [T1e]
  6. Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Žaltauskaitė, Jūratė; Sujetovienė, Gintarė; Januškaitienė, Irena; Kacienė, Giedrė; Dikšaitytė, Austra; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Aleinikovienė, Jūratė; Vagusevičienė, Ilona; Kosteckas, Robertas. Integrated impact of climate and environmental changes to the productivity, biodiversity and sustainability of agro-ecosystems // Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstracts book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486, handle:20.500.12259/60827 [T2]
  7. Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Žaltauskaitė, Jūratė; Sujetovienė, Gintarė; Januškaitienė, Irena; Kacienė, Giedrė; Dikšaitytė, Austra; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Aleinikovienė, Jūratė; Vagusevičienė, Ilona; Kosteckas, Robertas. Integrated impact of climate and environmental changes to the productivity, biodiversity and sustainability of agro-ecosystems // Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstracts book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486, handle:20.500.12259/60759 [T2]
  8. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminių piktžolių kontrolės būdų efekyvumas žieminių rapsų pasėlyje // Herbologija 2018 [elektroninis išteklius] : Piktžolių biologija ir kontrolė: mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. kovo 15 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2018. handle:20.500.12259/91606 [T1e]
  9. Kosteckienė, Silvija; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas. The effect of sowing time on Alternaria brassicae and Phyllotreta Spp. spreading in spring oilseed rape crop // Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018. ISBN 9786094491375, handle:20.500.12259/92197 [T1e]
  10. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The efficiency of non-chemical weed control in winter rapeseed // Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486, handle:20.500.12259/100504. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36324/1/ISBN9786098104486.pdf> [T2]
  11. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. The impact of non-chemical weed control on soil biological properties in the winter rapeseed agrocenosis // Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018. ISBN 9786094491375, handle:20.500.12259/92226 [T1e]
  12. Kriaučiūnienė, Zita; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Čekanauskas, Sigitas. The influence of biological preparations and humus content on soil biological activity // 21st World Congress of Soil Science: beyond food and fuel, August 12–17 July, 2018, Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro, 2018. handle:20.500.12259/92346. Internet access: <https://www.21wcss.org/anais/inc/abstract.php?id=2005> [T1e]
  13. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Kosteckienė, Silvija; Šarauskis, Egidijus. Adoption of spring oilseed rape sowing time and soil tillage technology in changing climate conditions // Wageningen Soil Conference 2017 : Soil Science in a Changing World, 27-31 August 2017 : Book of Abstracts / Wageningen University & Research. Wageningen, 2017. ISBN 9789463430616, handle:20.500.12259/90823 [T1e]
  14. Kriaučiūnienė, Zita; Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Masilionytė, Laura. Allelopathic Effect and Control of Invasive Plants in Lithuania // National conference on status of Invasive Alien Species in India : souvenir & abstracts, 14th & 15 th December 2017 / Zoological Survey of India & Botanical Survey of India. Kolkata, 2017. handle:20.500.12259/91362 [T1e]
  15. Kriaučiūnienė, Zita; Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Kon, Halil Ibrahim Firat; Meškauskas, Simonas. Integrated Assessment of Organic Spring Rapeseed Crop Applying non-chemical Weed Control in Combination With Bio-preparations // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91268. Internet access: <http://www.ruraldevelopment.lt/doc/SANTRAUKOS_%20GERAS.pdf> [T1e]
  16. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Bikulčius, Irmantas; Balčiūnas, Algirdas; Ąžuolas, Valius. Piktžolių plitimas skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų pasėliuose // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017. ISBN 9786094491160, handle:20.500.12259/90558. Internet access: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf>, <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf> [T1e]
  17. Muraška, Audrius; Čepulienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Qualitative and quantitative changes of allelochemical compounds in Brassica napus L. residues decomposing in the soil // 8th World Congress of Allelopathying Climate: Allelopathy for Sustainable Ecosystems: program [and abstracts], 24–28 July, 2017, Marseille, France, 2017 / International Allelopathy Society. Marseille, 2017. handle:20.500.12259/90830 [T1e]
  18. Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Skirtingų piktžolių kontrolės priemonių efektyvumas ekologiškai auginamų vasarinių rapsų pasėlyje // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017. ISBN 9786094491160, handle:20.500.12259/90497. Internet access: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf> [T1e]
  19. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Meškauskas, Simonas; Klikūnas, Karolis; Jonušas, Šarūnas; Kon, Firat. The allelopathic effect of winter oilseed rape residues treated with bio-preparations and organic fertiliser on Sinapis arvensis // 8th World Congress of Allelopathying Climate: Allelopathy for Sustainable Ecosystems: program [and abstracts], 24–28 July, 2017, Marseille, France, 2017 / International Allelopathy Society. Marseille, 2017. handle:20.500.12259/90838 [T1e]
  20. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Allelochemicals in Brassica napus L. residues decomposing in the soil // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7, handle:20.500.12259/89955 [T1e]
  21. Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija. Earthworm density in spring oilseed rape crop in organic farming system // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava : LLU, 2016. ISBN 9789984482309, handle:20.500.12259/89513 [T1e]
  22. Sujetovienė, Gintarė; Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Romanovskaja, Danuta. Effects of climate change on crop phenology in Lithuania // EcoSummit 2016: Ecological Sustainability: Engineering Change, 29 August - 1 September 2016 [elektroninis išteklius] : abstracts. [Montpellier], 2016. handle:20.500.12259/89789 [T2]
  23. Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Sujetovienė, Gintarė; Klepeckas, Martynas; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Masilionytė, Laura. Long-term changes in duration of vegetation season of winter wheat under climate warming in north Lithuania // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7, handle:20.500.12259/89885 [T1e]
  24. Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Butkevičienė, Lina Marija; Čekanauskas, Sigitas. Productivity and development of spring oilseed rape using non-chemical weed management and bio-activators // EcoSummit 2016: Ecological Sustainability: Engineering Change, 29 August - 1 September 2016 [elektroninis išteklius] : abstracts. [Montpellier], 2016. handle:20.500.12259/89790 [T2]
  25. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The allelopathic effect of oilseed rape (Brassica napus) // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava : LLU, 2016. ISBN 9789984482309, handle:20.500.12259/89616 [T1e]
  26. Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in the spring oilseed rape crop // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7, handle:20.500.12259/89941 [T1e]
  27. Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The impact of bio-activators and non-chemical weed control systems on winter oilseeed rape productivity and soil properties // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7, handle:20.500.12259/89970 [T1e]
  28. Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Jodaugienė, Darija. Weed density in winter oilseed rape crop under different weed control methods in organic farming system // 6th Workshop of the EWRS Working Group : Weeds and Biodiversity, September 28-29, 2016 in Riga, Latvia: [abstracts]. Riga, 2016. handle:20.500.12259/90196 [T1e]
  29. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Mockevičienė, Rita; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Efficiency non-chemical weed control systems in organically grown spring oilseed rape // Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development: VI th International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland. Bydgoszcz, 2015. handle:20.500.12259/88553 [T2]
  30. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Piktžolių kontrolės būdų efektyvumas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinėje žemdirbystės sistemoje // Agrofitocenozių produktyvumo didinimas [CD-ROM]: konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 95-osioms gimimo metinėms paminėti, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 m. kovo 19 d. : programa ir pranešimų santraukos. Akademija, 2015. handle:20.500.12259/88260 [T2]
  31. Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija. Soil biological activity in spring oilseed rape crop in organic farming system // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015. ISBN 9789955188643, handle:20.500.12259/88710 [T1e]
  32. Sajonaitė, E; Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas. Necheminių piktžolių kontrolės būdų įtaka ekologiškai auginamų vasarinių rapsų agrofitocenozei // Studentų mokslinė praktika 2014 : konferencijos pranešimų santraukos. D. 2. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2014. ISBN 9786094170911, handle:20.500.12259/87864 [T2]
  33. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Čepulienė, Rita; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The influence of winter rape residues decomposed in the soil on Sinapis arvensis L. germination // The 7th World Congress on Allelopathy: Complex Interactions in a Changing Climate, Vigo - Spain, July 28- August 1, 2014. Vigo, 2014. ISBN 9788481586473, handle:20.500.12259/87169 [T1e]
  34. Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Masilionytė, Laura. The Invasion and Allelopathic Effect of Artemisia vulgaris L. in the Different Agricultural Crops in Lithuania // Neobiota 2014 : 8th International Conference on Biological Invasions from understanding to action, Antalya-Turkey, 03-08 November 2014 : proceedings. Antalya, 2014. ISBN 9786054672806, handle:20.500.12259/87492 [T1e]
  35. Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas. Allelopathic properties of oilseed rape // Scientific research of PhD students 2013 / Aleksandras Stulginskis university. Corporation of PhD students „Colleagues“. Akademija (Kauno r.), 2013. handle:20.500.12259/87249 [T2]
  36. Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas. Rapsų alelopatinės savybės // Doktorantų moksliniai tyrimai 2013 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Doktorantų korporacija „Kolegos“. Akademija (Kauno r.), 2013. handle:20.500.12259/87341 [T2]
  37. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. Skirtingu laiku sėtų žieminių rapsų ir jų hibridų vystymosi ir derėjimo dėsningumai // Agroekosistemų tvarumas ir biologiniai ištekliai žemės ir maisto ūkyje : Agronomjos fakulteto 2012 metų mokslinių tyrimų rezultatai : konferencija : pranešimų santraukos. Akademija, 2013. handle:20.500.12259/85516 [T2]
  38. Steiblytė, Ieva; Velička, Rimantas. Skirtingų piktžolių kontrolės būdų įtaka vasarinių rapsų produktyvumui ekologinėje žemdirbystėje // Studentų mokslinė praktika 2013 : konferencijos pranešimų santraukos. 1 dalis. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2013. ISBN 9789955613633, handle:20.500.12259/86544 [T2]
  39. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. The influence of fertilization and spraying with herbicides on the weed ecological groups changes in winter rye monocrop // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece. ISSN 1392-0146, handle:20.500.12259/86214 [T1b] [Zoological Record, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier (EBSCO), VINITI, CAB Abstracts]
  40. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas. The influence of long-term recroping of winter rye on weed ecological groups and soil enzymes activity // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974, handle:20.500.12259/86439 [T1e]
  41. Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The influence of spring rape residues decomposed in the soil on weed germination // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974, handle:20.500.12259/86464 [T1e]
  42. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The Allelopathic Effect of Rape (Brassica napus L.) Residues on Some Annual Weeds Spreadig in Lithuania // Allelopathy : a multi-faceted process : international conference on allelopathy, December 14-18, 2012, Panjab university, Chandigarch, India : abstracts. Chandigarch, India : Panjab University. 2012. handle:20.500.12259/85630 [T1e]
  43. Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas. The effect of spring oilseed rape crop density on plant root biomass and soil enzymes activity // International conference Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity : programme, abstracts, participants, 27-28 August 2012, Tartu, Estonia Tartu, 2012. handle:20.500.12259/84577 [T1e]
  44. Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Allelopatic effects of catch-crops aboveground mass aqueous extracts on spring barley germination and growth // The 6th world congress on allelopathy, December 15-19, 2011 Guangzhou, China: abstracts. Guangzhou, 2011. handle:20.500.12259/83923 [T1e]
  45. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita. Photosynthetic charecteristics and productivity of winter oilseed rape according to sowing date // Climate change : agro-and forest systems sustainability : abstracts of international scientific conference, Babtai, June 21-22, 2011. Kaunas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2011. handle:20.500.12259/83718 [T1e]
  46. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Šlepetienė, A. Augalų liekanų įtaka judriųjų humuso medžiagų kiekiui glėjiškame rudžemyje // Šiuolaikinių žemdirbystės sistemų aktualijos: konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2010 m. kovo 25 d.: programa ir pranešimų santraukos. Akademija, 2010. ISBN 9789955896807, handle:20.500.12259/82453 [T1e]
  47. Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita. Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų pasiruošimo žiemojimui ypatumai // Šiuolaikinių žemdirbystės sistemų aktualijos: konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2010 m. kovo 25 d.: programa ir pranešimų santraukos. Akademija, 2010. ISBN 9789955896807, handle:20.500.12259/82460 [T1e]
  48. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas. Piktžolių stelbimas skirtingai tręštuose nevienodo tankumo vasarinių rapsų pasėliuose // Šiuolaikinių žemdirbystės sistemų aktualijos: konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2010 m. kovo 25 d.: programa ir pranešimų santraukos. Akademija, 2010. ISBN 9789955896807, handle:20.500.12259/82455 [T1e]
  49. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Rimkevičienė, Marija. Decomposition of rape, wheat and clover residues in the Gleyic Cambilsol // Soil Organic Matters, 2009, 23 - 25 June, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK: poster abstracts. Harpenden, 2009. handle:20.500.12259/83000 [T1e]
  50. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita. Pasiruošimo žiemojimui trukmės įtaka linijinių ir hibridinių žieminių rapsų pasėlių ligotumui // Aliejinių bastutinių šeimos augalų produktyvumo formavimas ir valdymas: programa ir santraukos, 2009 m. lapkričio mėn. 25 d. Kaunas, 2009. handle:20.500.12259/82146 [T1e]
  51. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Veiksniai, darantys įtaką vasarinių rapsų biopotencialą skirtingo tankumo agrocenozėse // Aliejinių bastutinių šeimos augalų produktyvumo formavimas ir valdymas: programa ir santraukos, 2009 m. lapkričio mėn. 25 d. Kaunas, 2009. handle:20.500.12259/82140 [T1e]
  52. Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Duchovskis, Pavelas; Kosteckas, Robertas. Peculiarities of biopotential formation of spring rape in the crops of different density depending on fertilization rates // Actualities in plant physiology : abstracts of international scientific conference, Lithuanian Institute of Horticulture, Lithuanian University of Agriculture 12-13 June, 2008. Kaunas, 2008. handle:20.500.12259/82066 [T1e]
  53. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Pupalienė, Rita. The relationship between crop residues chemical composition, decomposition in the soil and environmental conditions // Dirvožemis tvarioje aplinkoje: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų santraukos, Lietuvos žemės ūkio universitetas,2008, rugsėjo 24-26=Soil in sustainable environmen: International scientific conference abstracts. Akademija(Kauno r.), 2008. ISBN 9789955896319, handle:20.500.12259/81087 [T1e]
  54. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Raudonius, Steponas. Changes of nutrients concentration in the crop residues decomposing in the soil // Ūkininkavimo sistemos ir aplinkos kokybė: konferencija skirta Profesoriaus Petro Vasinausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006 m. lapkričio 16-17 d.: programa ir pranešimų santraukos=Farming systems and environment quality:The conference is dedicated to commemorate 100 years anniversary of Professor Petras Vasinauskas. Akademija(Kauno r.), 2006. ISBN 9955411414, handle:20.500.12259/79271 [T1e]
  55. Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Effect of soil tillage and catch crops on weed population in sustainable and organic agriculture // Žemės dirbimo tyrimų dabartis ir perspektyvos=Recent results and future challenges in soil tillage research: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų santraukos. Akademija (Kauno r.), 2006. handle:20.500.12259/82064 [T1e]
  56. Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita. The influence of soil tillage and catch crop combination on weed infestation in sustainable and organic agriculture // Sustainability - its Impact on Soil Management and Environmente: 17th Triennial Conference August 28th-September 3rd, 2006 Kiel, Germany: Book of Abstracts. Kiel, 2006. handle:20.500.12259/80537 [T1e]
  57. Marcinkevičienė, Aušra; Raudonius, Steponas; Velička, Rimantas. Weed suppression by spring rape crop density increase // Development of environmentally friendly plant protection: international conference, Puhajarve, Estonia, 5-7. 09.2006: programe & abstracts. Puhajarve, 2006. handle:20.500.12259/78893 [T1e]
  58. Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Rimkevičienė, Marija; Trečiokas, Kostas; Venskutonienė, Egidija. Relationships between Spring Oilssed Rape Density, Assimilating Leaf Area, Lighting and Yield // Optimizing Agricultural Output Production: Theory and Praxis : The International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, July 7-9, 2005 : Book of Abstracts. Jelgava. ISBN 9984596982, handle:20.500.12259/78018 [T1e]
  59. Kučinskas, Jonas; Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Ūksienė, Lina. The Influence of Fertilizers with Different Sulphur Content of Winter Rape Yield Formation and Quality // Dirvotyros ir agrochemijos pasiekimai bei uždaviniai integruojantis į ES : [tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos prof. Broniaus Baginsko 100 -osioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų santraukos] : [International Scientific conference] : [Abstracts]. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448156, handle:20.500.12259/76894 [T1e]

  Books

  1. Velička, Rimantas; Juknys, Romualdas; Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Vagusevičienė, Ilona. Priemonės agroekosistemų ilgalaikiam tvarumui kintančio klimato sąlygomis užtikrinti : mokslinės rekomendacijos. [Kaunas], 2018. handle:20.500.12259/92485 [K4d]
  2. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita. Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose : mokslinės rekomendacijos : projektas „Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“, sutartis nr. /PM-PV-12-1-012568-PR001. [Akademija ( Kauno r.)] : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISBN 978-609-449-082-8, handle:20.500.12259/89003 [K4d]
  3. Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Rapsų auginimo inovacijos : metodinė medžiaga. Kaunas : Technologija, 2014. handle:20.500.12259/87795 [K2c]
  4. Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita. Demografinės padėties, klimato kaitos ir agroekologijos sąsajos : papildoma magistrantūros studijų dalyko "Agroekologija ir aplinka" mokomoji medžiaga. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955896838, handle:20.500.12259/82613 [K2b]
  5. Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Marcinkevičienė, Aušra; Trečiokas, Kostas. Lauko bandymų planavimas ir atlikimas : metodinė priemonė. Kaunas : LŽŪU Leidybos centras, 2004. handle:20.500.12259/77469 [K2c]
  6. Velička, Rimantas. Rapsai : monografija. Kaunas : Lututė, 2002. ISBN 9955-452-58-7, handle:20.500.12259/75377 [K1a]
  7. Velička, Rimantas; Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis. Agronomijos pagrindų ir augalininkystės technologijų laboratorinių darbų metodiniai patarimai : Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams. Akademija, 2001. handle:20.500.12259/65812 [K2c]
  8. Velička, Rimantas. Sėkloms auginamų žieminių ir vasarinių rapsų technologija : metodinė priemonė agronomijos specialybės studentams, ūkininkams ir konsultantams. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/74524 [K2c]
  9. Velička, Rimantas; Rimkevičienė, Marija; Spruogis, Vidmantas. Rapsų auginimas. Kaunas : Lietuvos Respublikos ž. ū. rūmai, 1998. handle:20.500.12259/70839 [K4d]
  10. Velička, Rimantas; Bogužas, Vaclovas. Piktžolių klasifikacija ir atpažinimas : metodiniai patarimai Agronomijos fakulteto studentams. Kaunas-Akademija, 1995. handle:20.500.12259/66241 [K2c]
  11. Brazauskas, R; Velička, Rimantas; Bernotas, Stasys; Špokas, Liudvikas; Janulis, Prutenis; Baranauskas, Stanislovas. Rapsų auginimo plėtojimo ir gyventojų aprūpinimo aliejumi programa, 1995-2000. Vilnius : UAB "Informacijos ir leidybos centras", 1995. handle:20.500.12259/66350 [K4d]

  Parts of Books

  1. Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina; Kosteckas, Robertas. Nonchemical weed control in winter oilseed rape crop in the organic farming system // Organic Agriculture London : IntechOpen Limited, 2020. doi:10.5772/intechopen.91044, handle:20.500.12259/108643. Internet access: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.91044> [Y]
  2. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Lekavičienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus. Oilseed Rape Crop Residues: Decomposition, Properties and Allelopathic Effects // Sustainable Agriculture Reviews 32 : Waste Recycling and Fertilisation. Cham : Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 9783319989136, doi:10.1007/978-3-319-98914-3, handle:20.500.12259/92381. Internet access: <https://www.springer.com/us/book/9783319989136> [Y] [SpringerLINK]
  3. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Lekavičienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus. Oilseed Rape Crop Residues: Decomposition, Properties and Allelopathic Effects // Sustainable Agriculture Reviews 32 : Waste Recycling and Fertilisation. Cham : Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 9783319989136, doi:10.1007/978-3-319-98914-3, handle:20.500.12259/92394. Internet access: <https://www.springer.com/us/book/9783319989136>, <https://www.springer.com/us/book/9783319989136> [Y] [SpringerLINK]