CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRaščiauskaitė, Laura
  Main AffiliationHumanitarinių mokslų fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Humanitarinių mokslų fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]2 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Savickienė, Inga; Alešiūnaitė, Loreta; Raščiauskaitė, Laura. Retų užsienio kalbų mokėjimas – pranašumas, suteikiantis perspektyvų planuojant karjerą // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje: konferencijos medžiaga, 2018 m. lapkričio 9 d. = Language studies at a higher education institution: conference proceedings, 9 November 2018 / sudarė Dalija Gudaitytė, Andrius Eidimtas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2018. ISBN 9789955155812, handle:20.500.12259/60063 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Savickienė, Inga; Raščiauskaitė, Laura; Jankauskaitė, Aušra; Alešiūnaitė, Loreta. Ser profesor de ele de una escuela secundaria en Lituania: oportunidades y retos del docente en el siglo 21 // Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2018, T. 13. ISSN 2335-2019, doi:10.2478/sm-2018-0020, handle:20.500.12259/60226. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60226/1/ISSN2335-2027_2018_N_13.PG_245-268.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, De Gruyter]
  3. Raščiauskaitė, Laura; Alešiūnaitė, Loreta; Ramanauskas, Irmantas; Savickienė, Inga. Application of tandem learning as a method for the evaluation of communication skills in foreign language learning at the Lithuanian University of Health Sciences // Journal of international scientific publications: language, individual and society. Burgas : Science Events Ltd, 2016, vol. 10. ISSN 1314-7250, handle:20.500.12259/59154. Internet access: <https://www.scientific-publications.net/get/1000018/1470916037278313.pdf>, <https://www.scientific-publications.net/ru/article/1001210/> [Mokslo straipsnis / Research article] [ERIH Plus, CNKI Scholar, Russian Science Citation Index]
  4. Alešiūnaitė, Loreta; Papšytė, Inga; Raščiauskaitė, Laura. Didžiausi taisyklingos tarties kliuviniai : lietuviams mokantis ispanų kalbos ir ispanams mokantis lietuvių kalbos // Santalka: filologija, edukologija = Coactivity: phylology, educology. Vilnius : Technika, T. 20, nr. 1 (2012). ISSN 1822-430X, doi:10.3846/cpe.2012.01, handle:20.500.12259/59150. Internet access: <http://www.cpe.vgtu.lt/index.php/cpe/article/view/cpe.2012.01/pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Academic Search Complete (EBSCO), IndexCopernicus, CEEOL]

  Thesis

  1. Savickienė, Inga; Jankauskaitė, Aušra; Raščiauskaitė, Laura. Study of spanish language learner needs in Lithuanian general education school // Teaching and learning languages in the 21st century: linguistic, educational and cultural aspects : international scientific conference, 7 – 8 June, 2018, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599415, handle:20.500.12259/59152 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Savickienė, Inga; Raščiauskaitė, Laura. Kelių išskirtinių užsienio kalbų mokėjimas - gero specialisto pranašumas projektuojant karjerą // Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis: 10-oji tarptautinė konferencija, 2016 m. rugsėjo 26-27 d., Vilnius: santraukos. Vilnius : [Lietuvos edukologijos universiteto leidykla], 2016. handle:20.500.12259/59151 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Savickienė, Inga; Raščiauskaitė, Laura. „Kalbėti išmokstama kalbant“ – komunikacinės kompetencijos ugdymas bendradarbiaujant su gimtakalbiais // Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra : 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija = Sustainable multilingualism: research, studies, culture : 2nd international scientific conference, 2013 m. rugsėjo 27-28 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. handle:20.500.12259/50689. Internet access: <http://daugiakalbyste.vdu.lt/priimtos-santraukos/> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]