CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameJakubauskaitė, Vaida
  Name VariantsSabaliauskienė, Vaida
  Main AffiliationSocialinių mokslų fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Edukologijos institutasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual
  Švietimo akademijaIstorija / History
  Edukologijos tyrimų institutasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Šalkauskienė, Vilma; Jakubauskaitė, Vaida. Updating georeferential data // Baltic surveying : international scientific journal / Aleksandras Stulginskis University, Latvia University of Agriculture. , 2016, vol. 2. ISSN 2255-999X, handle:20.500.12259/90421. Internet access: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol5_2016.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [AGRIS, CAB Abstracts]
  2. Daugėlaitė, Vytautė; Jankauskaitė, Aušra; Sabaliauskienė, Vaida. Possibilities of developing students' intrinsic motivation in blended learning of English // Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : the scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (UKI), Nr. 1, 2012. ISSN 2335-2027, doi:10.7220/2335-2027.1.7, handle:20.500.12259/832. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/832/1/ISSN2335-2027_2012_N_1.%20PG_65-76.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.1.7> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  3. Sabaliauskienė, Vaida; Žilinskaitė, Lineta. Technologijomis praturtinto mokymo(-si) kokybės įsivertinimas // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, nr. 20. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/104178. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104178/2/ISSN2029-8447_2011_N_20.PG_194-195.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  4. Linkaitytė, Giedra-Marija; Lapėnienė, Asta; Jakubauskaitė, Vaida. Projektine veikla skatinami pedagoginiai pokyčiai // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 94 (2009). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/43001 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), CEEOL, Scopus]
  5. Sabaliauskas, Tomas; Jakubauskaitė, Vaida; Bukantaitė, Daiva. Mokytojų kompetencijų įsivertinimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational Education: Research and Reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 16 (2008). ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/40418. Internet access: <http://verr-journal.com/sites/default/files/16-anotacijos.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  6. Linkaitytė, Giedra-Marija; Jakubauskaitė, Vaida; Montrimaitė, Loreta. Pedagoginės praktikos pokyčiai mokymosi visą gyvenimą kontekste // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 79 (2005). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/43020. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/43020/2/ISSN1392-0340_2005_%5bT%5d_79.PG_116-122.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL]

  Thesis

  1. Jakubauskaitė, Vaida; Šalkauskienė, Vilma. The change of GDB10LT (georeferential) data during the period of time from 2008 to 2016 // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 13th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 20, 2018. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. ISSN 2255-9566, handle:20.500.12259/91796. Internet access: <http://llufb.llu.lv/conference/Students_their_Way_Science/Latvia_SWS_13th_Collection_of_Abstracts_2018.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Jakubauskaitė, Vaida; Šinkariova, Liuda. Skirtingų informacijos šaltinių reikšmė sąsajai tarp mokytojų turimų faktinių ir suvokiamų žinių apie autizmo spektro sutrikimą (ASS) // Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2017. ISBN 9786099560830, handle:20.500.12259/54012 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Jankauskaitė, Aušra; Daugėlaitė, Vytautė; Sabaliauskienė, Vaida. Developing students` motivation in blended learning of English // Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle : tarptautinė mokslinė konferencija [elektroninis išteklius] = Multilingualism and language studies in higher education : international scientific conference, 2011 m. gruodžio 8-10 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. handle:20.500.12259/42539. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-753-6> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Žilinskaitė, Lineta; Lukšytė, Dangira; Jakubauskaitė, Vaida; Linkaitytė, Giedra-Marija; Sabaliauskas, Tomas; Lapėnienė, Asta; Baltutienė, Birutė; Šuliakaitė, Algė. Suaugusiųjų nuotolinio mokymosi kuratorių parengimo dirbti kaimo vietovėse programa : metodinis leidinys. Vilnius : [Infosiūlas], 2010. ISBN 9789955628446, handle:20.500.12259/49374 [Knyga / Book]