CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRuolytė, Rūta
  Main AffiliationSocialinių mokslų fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Socialinio darbo katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Ruolytė, Rūta; Ruškus, Jonas. „Pradžią turi kurti pats“ : neįgaliųjų studentų dalyvavimas aukštosiose mokyklose Lietuvoje // Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 3(2). ISSN 2029-4573, handle:20.500.12259/31915. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31915/1/ISSN2335-8777_2012_N_3_2.PG_71-94.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]
  2. Ruolytė, Rūta. [Recenzija] // Alternative spirituality and religion review. Stevens Point, Wis.: Academic Publishing, Vol. 2, iss. 1, 2011. ISSN 1946-0538, handle:20.500.12259/44229 [Recenzija / Review article]
  3. Ruolytė, Rūta. Neįgalieji aukštajame moksle : Lietuvoje atliktų tyrimų apžvalga emancipacinių ir įtraukiančių tyrimų požiūriu // Specialusis ugdymas = Special education. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011, nr. 2(25). ISSN 1392-5369, handle:20.500.12259/59328 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), Education Research Index (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), IndexCopernicus]
  4. Ruolytė, Rūta. Neįgaliųjų studentų konsultavimo centras ir jo diegimo galimybės // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2(2), 2008. ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/31007. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31007/1/ISSN2029-0470_2008_N_2_2.PG_189-206.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  Ruškus, Jonas; Eskytė, Ieva; Ruolytė, Rūta; Melienė, Rita; Elijošius, Egidijus; Vinikaitytė-Ruškė; Miltenienė, Lina; Geležinienė, Renata. ANED country report on equality of educational and training opportunities for young disabled people // Academic Network of European Disability experts (ANED) – VT/2007/005 [interaktyvus]. [Leeds], 2010. handle:20.500.12259/128305. Internet access: <http://www.disability-europe.net/content/aned/media/Report%20on%20equality%20of%20educational%20and%20training%20opportunities%20for%20young%20disabled%20people%20-%20Lithuania.pdf> [research report]