CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMeškys, Linas
  Name VariantsMeskys, Linas
  Main AffiliationViešosios teisės katedra
  Working groupsGlobalizacijos įtakos teisei tyrimai
  E-maillinas.meskys@vdu.lt
  ORCID0000-0003-1220-5110
  Research InterestsAdministracinė teisė; administracinis procesas; aplinkos teisė. / Administrative law; administrative process; environmental law.
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Teisės fakultetasAktualu / Actual
  Viešosios teisės katedraAktualu / Actual
  Globalizacijos įtakos teisei tyrimaiKlasterio narysAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  19962000Bakalauro laipsnis. Vadyba / Bachelor of ManagementLietuvos sporto universitetas / Lithuanian Sports University
  20002003Magistro laipsnis. Teisė / Master of LawsVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20032007Daktaro laipsnis. Socialiniai mokslai. Teisė (01 S) / Doctoral degree. Social sciences. Law (01 S)Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University Disertacija „Juridinio asmens administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje“ Mykolo Romerio universitetas / Dissertation „Administrative liability of a legal entity in the environmental sphere” / Mykolas Romeris University

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2016Ar yra užtikrinamas tvarus aplinkosaugos problemų sprendimas tarptautiniu mastu? / Is a sustainable resolution of environmental problems ensured internationally?Magistro / MasterAbramavičius, Karolis
  2016Ar nuostolių atlyginimas už administraciniu aktu nustatytą žemės servitutą nepažeidžia teisingo nuostolių atlyginimo principo? / Is Compensation for Damages Arising from Land Servitude Established by an Administrative Act not in Breach of the Just Compensation Principle?Magistro / MasterDanilovaitė, Justina
  2016Ar draudimas prekiauti degalinėse alkoholiniais gėrimais nediskriminuoja alkoholiu prekiaujančių ūkio subjektų? / Whether the Prohibition of Sale of Alcoholic Beverages at Gas Stations Does Not Discriminate Business Entities Which Are Selling Alcohol?Magistro / MasterMaleckaitė, Gintarė
  2016Ar draudimas asmenims neturintiems 2 metų stažo vairuoti galingus (kurių galios ir masės be krovinio santykis didesnis kaip 0,06 kW/kg) automobilius nepažeistų proporcingumo principo? / Does prohibition for persons who do not have 2 years of driving experience to drive powerful (whose power and unladen weight ratio exceeds 0.06 kw/kg) cars violate the principle of proportionality?Magistro / MasterMilinis, Ignas
  2016Ar valstybė užtikrina žemės sklypų, kurie yra priskirti saugomoms teritorijoms, savininkų teisėtus lūkesčius? / Whether the State Ensure the Legal Expectations to the Owners of the Protected Land Plots?Magistro / MasterVasiliauskas, Eimantas
  2016Ar Lietuvos valstybės tarnautojų teisinės atsakomybės už viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimus teisinis reglamentavimas užtikrina atsakomybės neišvengiamumą? / Does Lithuanian Civil Servants Legal Liability for Violations of Law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Civil Service Legal Regulation Ensure Inevitability of Liability?Magistro / MasterVitkauskaitė, Goda
  2017Ar sportinės veiklos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje tinkamai apsaugo profesionalaus sportininko teises? / Whether Sporting Activities Regulation in the Republic of Lithuania Protect Adequately Professional Athletes Rights?Magistro / MasterDomarkas, Dominykas
  2017Ar žemės ūkio paskirties žemės įgijimo ribojimai yra proporcingi žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tikslams? / Are agricultural land acquisition restrictions proportionate to the aims of law on the acquisition of agricultural land?Magistro / MasterGražulienė, Renata
  2017Ar administracinę atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių taikymas Lietuvoje įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui gali būti priklausomas nuo subjektyvaus asmenų (pareigūnų) požiūrio? / Or an administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances application in Lithuania after entry into force of the code of administrative offenses may be dependent on the personal (official) subjective attitude?Magistro / MasterKavaliauskaitė, Kristina
  2017Ar atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui reglamentavimas užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtintą asmens teisę į teisingą apmokėjimą už darbą? / Does the regulation of compensation for a bankruptcy administrator ensure the right of fair compensation for work as is established in article 48 of the constitution of the Republic of Lithuania?Magistro / MasterMogenytė–Jasilionė, Vilija
  2017Ar galiojanti bankroto administratorių skyrimo sistema nepažeidžia bankroto administratorių lygiateisiškumo principo? / Does the existing system of bankruptcy administrators' appointment violates the principle of equality for bankruptcy administrators?Magistro / MasterNarmontienė, Monika
  2017Ar įtvirtinus LR vyriausybės nariams asmeninę materialinę atsakomybę, būtų užtikrintas atsakomybės neišvengiamumas? / Will the inevitability of liability be ensured after passing the law on personal material liability for the government members of the Republic of Lithuania?Magistro / MasterTrofimovaitė, Greta
  2017Ar nepažeidžiamas teisingumo principas, kai paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios ateityje gali lemti, jog bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu yra atsisakoma atnaujinti procesą? / It is without prejudice to the principle of justice, when the light of new circumstances in the future may lead to the bankruptcy can be declared to be a deliberate refusal to reopen the proceeding?Magistro / MasterVainauskas, Vytautas
  2018Ar valstybinės žemės patikėtinio veiksmai neprieštarauja privačios nuosavybės teisės apsaugai ir ūkinės veiklos laisvės principui? / Are actions of the national land trustee consistent with the protection of private ownership title and the principle of freedom for economic activity?Magistro / MasterMorkūnaitė-Ruibavičienė, Simona
  2018Ar aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje užtikrina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą? / Does the environmental protection regulation ensure the implementation of the sustainable development principle in Lithuania?Magistro / MasterBotiriūtė, Gabrielė
  2018Ar ginant viešąjį interesą administracinėse bylose yra užtikrinamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas? / Are the legitimate expectations guaranteed when protecting the public interest in the administrative case law?Magistro / MasterBudrytė, Vismantė
  2018Ar ribota savivaldybių teisė stabdyti planuojamų ūkinių veiklų įgyvendinimą poveikio aplinkai vertinimo stadijoje nepažeidžia savivaldos autonomiškumo? / Whether the limited right of municipalities to stop the implementation of planned economic activities during the environmental impact assessment stage does not violate self-government autonomy?Magistro / MasterGrigaitė, Jurgita
  2018Ar vienarūšių administracinių bylų nagrinėjimas modelinio teismo proceso tvarka užtikrina asmens teisę į tinkamą teismo procesą? / Does the examination of homogeneous administrative cases in the model court proceedings ensure the right of a person to a proper legal process?Magistro / MasterVaznaitytė, Rugilė
  2018Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam asmeniui: atsakomybė ir jos taikymas Lietuvoje / The transfer of a road vehicle for drive to a person under the influence of alcohol: liability and its application in LithuaniaBakalauro / BachelorMontvilaitė, Rasa
  2018Įmonės restruktūrizavimo ypatumai Lietuvoje teoriniu ir praktiniu aspektu / The peculiarities of restructuring the enteprises in Lithuania from a theoretical and practical point of viewBakalauro / BachelorSabaliauskas, Karolis
  2018Korupcijos problema viešojo administravimo srityje ir teisiniai jos sprendimo būdai / Corruption problem in public administration and legal solutionsBakalauro / BachelorSikorskis, Rokas
  2018Atsakomybės taikymo už pasipriešinimą policijos pareigūnui ar jo teisėtų reikalavimų nevykdymo problematika / Legal liability problematic of resistance to police officers or non-compliance with their legitimate requirementsBakalauro / BachelorVėželytė, Dovilė

  Earlier Teaching List

  SubjectSubject CodeInstitution
  Teisės diskursas / Discours of lawTEI4004Vytauto Didžiojo universitetas
  Įvadas į teisės studijas / Introduction to law studiesTEI1002Vytauto Didžiojo universitetas
  Teisės pagrindai / Basics of lawTEIN1004Vytauto Didžiojo universitetas

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2006TEI2004Administracinė teisė ir procesas (1) / Administrative Law and Process IVytauto Didžiojo universitetas
  2006TEI3004Administracinė teisė ir procesas (2) / Administrative Law and Process IIVytauto Didžiojo universitetas
  2009APL6005Aplinkos teisė / Environmental LawVytauto Didžiojo universitetas
  2015APL6009Lietuvos ir ES aplinkos teisė / Lithuanian and EU environmental Law)Vytauto Didžiojo universitetas

  Editorship

  StartEndTitleActivity Type, Position
  2008Baltic Journal of Law and PoliticsRedakcinės kolegijos narys / Member of editorial board
  20102015Teisės apžvalgaRedakcinės kolegijos narys / Member of editorial board

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-09-12]4 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Meškys, Linas; Gerdvila, Mažvydas. Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje? // Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, nr. 1(12). ISSN 2029-4239, doi:10.7220/2029-4239.12.1.5, handle:20.500.12259/30778. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30778/1/2029-4239_2015_N_1_12.PG_130-158.pdf> [S4] [CEEOL]
  2. Meškys, Linas; Šepetauskaitė, Birutė. Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo be kreditorių pritarimo santykis su įmonės kreditorių interesais // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2015, nr. 11, d. 1. ISSN 1822-1068, handle:20.500.12259/52076 [S4] [IndexCopernicus, EMBASE]
  3. Meškys, Linas. Aplinkos teisės objekto transformacijos poreikis darnaus vystymosi ideologijos kontekste // Viešosios teisės raida : de jure ir de facto problematika : mokslo studija / red. G Mesonis. Vilnius : MES, 2013. ISBN 9786098087024, handle:20.500.12259/50769. Internet access: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2349550> [S4] [SSRN]
  4. Meškys, Linas; Kargaudienė, Aušra. Principų, ginančių žmogaus teises, įgyvendinimo paieška šiandieninėje administracinėje teisėje // Administraciniai teismai Lietuvoje : nūdienos iššūkiai. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010. ISBN 9789955947318, handle:20.500.12259/51044 [S5]
  5. Meškys, Linas; Banevičienė, Vlada. Procesinių terminų administraciniam aktui ginčyti taikymo problemos ir jų įtaka teisinio saugumo principo įgyvendinimui // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Security of society and public order : proceedings of scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, [T.] 3, 2010. ISSN 2029-1701, handle:20.500.12259/48872 [S5]
  6. Kargaudienė, Aušra; Meškys, Linas. Proporcingumo principo reikšmė administracinio poveikio priemonių taikyme // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Security of society and public order : proceedings of scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, [T.] 4, 2010. ISSN 2029-1701, handle:20.500.12259/51043. Internet access: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/visuomenes_saugumas_ir_viesoji%20tvarka_4.pdf> [S5]
  7. Gruodytė, Edita; Meškys, Linas. The intersection between criminal and administrative liability of a legal entity for environmental violations in the context of sustainable development // Baltic journal of law & politics [elektroninis išteklius]. Warsaw : Versita, Vol. 2, no. 1 (2009). ISSN 2029-0454, doi:10.2478/v10076-009-0003-y, handle:20.500.12259/35914. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35914/1/ISSN2029-0454_2009_V_2_1.PG_58-82.pdf> [S4] [MetaPress]
  8. Meškys, Linas. Aplinkosaugos priemonių reikšmė siekiant darnaus vystymosi tikslų // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas, 2008, Nr. 10(112). ISSN 1392-6195, handle:20.500.12259/39754. Internet access: <http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=90444>, <http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=90444> [S4] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), Academic Search Complete (EBSCO)]
  9. Meškys, Linas. Importance of voluntary environmental programmes in ensuring compliance of legal entities with the requirements of environmental law // Baltic journal of law & politics [elektroninis išteklius]. Warsaw : Versita., Vol. 1 (2008). ISSN 2029-0454, doi:10.2478/v10076-008-0002-4, handle:20.500.12259/35929. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35929/1/ISSN2029-0454_2008_V_1_1.PG_1-17.pdf> [S4] [MetaPress]
  10. Meškys, Linas. Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008, Nr. 3(105). ISSN 1392-6195, handle:20.500.12259/39755. Internet access: <http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=95545>, <http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=95545> [S4] [Academic Search Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  11. Pranevičienė, Birutė; Meškys, Linas. Административная ответсвененость за нарушения права охраны окружающей среды : проблематика определения субъекта, вины и пропорциональности административных санкций // Науковий вiсник Ужгородського нацiонального унiверситету: Серiя "Мiжнароднi вiдносини". Ужгород : Лiра., 2007, Вып. 1. handle:20.500.12259/39765 [S5]
  12. Meškys, Linas. Europos Sąjungos aplinkosaugos principo "teršėjas moka" įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006, Nr. 3(81). ISSN 1392-6195, handle:20.500.12259/39768. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-6195.N_3_81.PG_56-63>, <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-6195.N_3_81.PG_56-63> [S4] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  13. Meškys, Linas. Juridinių asmenų administracinė atsakomybė : kaltės nustatymo problemos ir sprendimo būdai // Jurisprudencija: mokslo darbai. , 2006, Nr. 4(82). ISSN 1392-6195, handle:20.500.12259/39769. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-6195.N_4_82.PG_61-68>, <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-6195.N_4_82.PG_61-68> [S4] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  14. Meškys, Linas. Juridinių asmenų administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybė // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006, Nr. 9(87). ISSN 1392-6195, handle:20.500.12259/39888 [S4] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  15. Meškys, Linas. La responsabilité administrative pour infraction au droit de l'environnement dans la République de Lituanie // Les cahiers du CRA. Marselis : Centre de recherches administratives., 2006, Nr. 9 (juillet). handle:20.500.12259/39767 [S5]
  16. Selilionis, Petras; Meškys, Linas. Размышления об объекте экологического права, государственном экологическом контроле в Литве // Вестник Калининградского юридического института : научно теоретический журнал. Калининград : Калининградский юридический институт МВД Росии., 2005, No. 4 (10). handle:20.500.12259/39766 [S5]

  Thesis

  Gruodytė, Edita; Meškys, Linas. Intersection between criminal and administrative liability of a legal entity for environmental violations in the context of sustainable development // Globalizacijos įtaka teisei: nauji iššūkiai ir naujos galimybės = Impact of globalization to law : new challenges and new opportunities [Elektroninis išteklius] : Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės mėn. 22 d. Vytauto Didžiojo universitete (Lietuva). Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. ISBN 9789955125280, handle:20.500.12259/45727. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2009~ISBN_978-9955-12-528-0> [T1e]

  Books

  1. Kiršienė, Julija; Malinauskas, Vygantas; Astromskis, Paulius; Meškys, Linas; Čerka, Paulius; Gruodytė, Edita; Šimonis, Mindaugas. Teisininkų profesinė etika : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. ISBN 9786094673511, ISBN 9786094673504, doi:10.7220/9786094673504, handle:20.500.12259/61109 [K2a]
  2. Monkevičius, Eduardas; Miškinis, Algirdas; Vėgėlė, Ignas; Meškys, Linas; Murauskaitė, Agnė. Aplinkosaugos teisė. Vilnius : Justitia, 2011. ISBN 9789955616634, handle:20.500.12259/42507 [K2a]
  3. Meškys, Linas. Administracinė teisė : metodinė priemonė [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. ISBN 9789955124511, handle:20.500.12259/38645 [K2c]

  Parts of Books

  1. Meškys, Linas; Raižys, Dainius. Lithuanian public law: 8.2 Administrative law and procedure // The law of the Baltic States / T. Kerikmäe et al. (eds.). Cham : Springer, 2017. ISBN 9783319544779, handle:20.500.12259/57031. Internet access: <https://www.researchgate.net/profile/Tanel_Kerikmaee/publication/319059678_The_Law_of_the_Baltic_States/links/598d9ed40f7e9b07d22bd853/The-Law-of-the-Baltic-States.pdf> [Y] [SpringerLINK]
  2. Meškys, Linas. Administrative law and procedure // Introduction to Lithuanian law / eited by Charles F. Szymanski, Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė, Julija Kiršienė. Vilnius : Justitia, 2011. ISBN 9789955616733, handle:20.500.12259/40993 [Y]