CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameSkinkaitis, Rimas
  Main AffiliationTeologijos katedra
  Working groupsŽmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje
  E-mailrimas.skinkaitis@vdu.lt
  Other E-mailsskinkaitis@yahoo.com
  Scopus Author ID55502742100
  Research InterestsTeologija, antropologija / Theology, anthropology
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Katalikų teologijos fakultetasAktualu / Actual
  Teologijos katedraAktualu / Actual
  Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikojeKlasterio narysAktualu / Actual
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2016Profesoriaus pareigosVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20092016Profesoriaus pedagoginis vardas / Professor pedagogical nameVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20012009Lektorius / LectorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19972001Daktaro laipsnis. Teologija / Doctoral degree. TheologyPopiežiškasis Grigaliaus Universitetas Romoje / Pontifical Gregorian University at Rome ; Disertacija "Sakramentų įsteigimo problematika Edward Schillebeeckx teologijoje" / Dissertation “The problems of Sacrament establishment in Edward Schillebeeckx Theology”
  19951971Licenziato laipsnis. Teologija / Master of TheologyPopiežiškasis Grigaliaus Universitetas Romoje / Pontifical Gregorian University at Rome
  19911995Bakalauro laipsnis. Teologija / Bachelor of theology/ Popiežiškasis Grigaliaus Universitetas Romoje Pontifical Gregorian University at Rome

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2018Narys / MemberVilkaviškio vyskupijos konsultorių taryba / Vilkaviškis Diocese Council
  2016Narys / MemberVilkaviškio vyskupijos Katedros Kapitula / Vilkaviškis Diocese Catedral Council
  2016Katalikų teologijos fakulteto doktorantūros mokslo krypties komisijos narys / Member of the Faculty of Doctoral Studies at the Faculty of Catholic TheologyVytauto Didžiojo Universitetas / Vytautas Magnus University
  2002 VNarys / Memberilaviškio vyskupija. Kunigų taryba / The Diocese of Vilaviškis. Council of Priests
  2002Narys / MemberVilkaviškio vyskupija. Šventimų ir pašaukimų komisija / The Diocese of Vilkaviškis. Ordination and vocation commission

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2018Autentiška krikščioniškoji meilės sau samprata jaunimo pastoracijoje Lietuvoje / An authentic Christian concept of self-love in youth pastoral care in LithuaniaMagistro / Master (Licenziato)Sidorovič, Ana
  2017Tikėjimo problemos sekuliarioje visuomenėje kristologinė perspektyva/ The problem of faith in secular society is a cristological perspectiveMagistro / Master (Licenziato)Endriukaitytė, Vida
  2016Ligonių sakramentas katalikų ir ortodoksų teologijoje lyginamuoju aspektu / Sacrament of patients in comparative aspects of Catholic and Orthodox TheologyBakalauro / BachelorSidorovič, Ana
  2014Dievo Žodžio aktualumo pastoracinės perspektyvos po II Vatikano Susirinkimo/ Pastoral perspectives of the relevance of the Word of God after the Second Vatican CouncilMagistro / Master (Licenziato)Keršys, Gediminas
  2014Sakramentų reikšmė žmogaus dvasinei brandai krikščioniškosios antropologijos požiūriu / The significance of the sacraments for the spiritual maturity of man in terms of Christian anthropologyMagistro / Master (Licenziato)Lekavičiūtė, Laima
  2014Katalikų Bažnyčios mokymas apie aukos Bažnyčioje teologinę prasmę / Teaching the Catholic Church about the theological meaning of the sacrifice in the ChurchMagistro / Master (Licenziato)Maskolaitis, Giedrius
  2014Krikščioniškas pašaukimas – Švč. Trejybės atsiskleidimas žmogaus išganymo plane / The Christian vocation is the manifestation of the Trinity in the plan of salvation of manMagistro / Master (Licenziato)Obrikis Egidijus
  2014Dvasinio vadovo vaidmuo jaunimo atsivertimui pagal Katalikų Bažnyčios mokymą / The role of the spiritual leader in the conversion of youth into the teaching of the Catholic ChurchBakalauro / BachelorVarela Rubelinda, Ada Anzualdo
  2013Ezoterikos terminų vartojimo problemiškumas katalikiškoje pastoracinėje literatūroje / Problems of using esoteric terms in Catholic pastoral literatureMagistro / Master (Licenziato)Klimenka, Gabrielius Edvinas
  2013Santuokos sakramento aktualumas postmodernioje visuomenėje / Relevance of the Sacrament of Marriage in a Postmodern SocietyBakalauro / BachelorMigauskaitė, Gabrielė
  2012Visuomenės komunikavimo tarnystės prioritetai Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje / Priorities of Public Communication Service in the Catholic Church in LithuaniaMagistro / Master (Licenziato)Milušauskienė, Justė
  2012Švenčiausioji Trejybė – Eucharistijos šaltinis ir tikslas / The Trinity is the source and purpose of the EucharistBakalauro / BachelorGrigalius, Donatas
  2012Kunigo tarnystės vaidmuo ir specifika Vatikano II Susirinkimo mokyme / The role and specificity of priestly ministry in the teaching of the Second Vatican CouncilBakalauro / BachelorLekavičiūtė, Laima
  2011Katalikų Bažnyčios mokymo apie be krikšto mirusiųjų vietą pomirtiniame gyvenime raida / The evolution of Catholic Church teaching about not baptized place of the dead in the afterlifeBakalauro / BachelorBartašiūnaitė, Aistė
  2011Bažnyčia kaip Trejybinės meilės atspindys / The Church as a reflection of the love of the TrinityBakalauro / BachelorObrikis, Egidijus
  2011Krikščioniškoji viltis kančioje žvelgiant į Kristaus Velykinį įvykį / The Christian hope in the passion for Christ's Easter eventBakalauro / BachelorPetravičius, Paulius
  2010Istorinio Jėzaus vaidmens išganymo plane interpretacijos povatikaninėje teologijoje / The historical interpretations of jesus' role in the plan of salvationBakalauro / BachelorAdomaitytė, Viltė
  2010Santuokos sakramento vaidmuo išganingame Dievo plane / The role of the sacrament of marriage in the saving plan of GodBakalauro / BachelorRudžianskaitė, Ieva
  2009Dievo Tėvo veido atskleidimo dinamika Šv. Rašte / The dynamics of God's Father's face revealing in the holy scriptureBakalauro / BachelorNamikienė, Erika
  2009Šventosios Dvasios veikimas Krikšto sakramento metu / Operation of the Holy Spirit during the Sacrament of BaptismBakalauro / BachelorPėčelis, Marius
  2008Sekuliaraus pasaulio ir krikščioniškojo tikėjimo požiūris į mirtį / The attitude of the secular world and the Christian faith to deathBakalauro / BachelorRatautas, Henrikas
  2008Dievo Motinos Marijos pasirodymai Bažnyčios Mokyme ir jų teologinis vertinimas Dieviškojo Apreiškimo šviesoje / The Mother of Mary's appearances in the teaching of the Church and their theological evaluation in The Light of Divine RevelationBakalauro / BachelorGrikieti,s Laurynas
  2008Kristaus kaip amžinojo Tėvo Logoso sūniškumo atsiskleidimas ir reikšmė išganymo ekonomijoje / Revealing the Sonship of Christ as the Eternal Father's Logos and the importance in the economy of salvationBakalauro / BachelorKapučinskas, Vidmantas
  2007Eschatologinės palaimos būsenos įvaizdžiai Šventajame Rašte ir jų teologinė analizė / Eschatological images of heaven in Scripture and their theological analysisBakalauro / BachelorBaltrušaitis, Linas
  2007Reinkarnacija krikščioniškojo mokymo apie pomirtinį gyvenimą šviesoje / Reincarnation in the light of christian teachingBakalauro / BachelorBurčikas, Rimantas
  2007Angelo vaidmuo judėjo – krikščioniškoje religinėje tradicijoje lyginant su kitų religijų mitinių kultūrintojų prototipais / The role of the angel was moving in the Christian religious tradition compared to the prototypes of other religionsBakalauro / BachelorKlimenta, Edvinas
  2007Bažnyčia – Švč. Trejybės atspindys / The Church is a reflection of the TrinityBakalauro / BachelorMasalskaitė, Sigita
  2007Eucharistija – Jėzaus Kristaus pasiaukojančios meilės dovana Bažnyčiai / The Eucharist is the gift of the sacrificial love of Jesus Christ to the ChurchBakalauro / BachelorUrbonaitė, Vida
  2007Krikštas, kaip panardinimas į Velykų slėpinį, pirmųjų amžių ir šiandieninės Bažnyčios teologijoje ir liturgijoje / Baptism as immersion in the mystery of Easter, in the theology and liturgy of the first century and the present ChurchBakalauro / BachelorValčiukas, Andrius
  2006Eschatologinė bendruomenė – kaip Bažnyčios gyvenimo, augimo ir vilties stimulas / The Eschatological Community - as a stimulus of the Church's life, growth and hopeBakalauro / BachelorJanavičius, Tomas
  2006Jėzaus Kristaus reikšmė ir jo įtakos svarba postmodernios visuomenės žmogui ir su juo susijusių procesų raidai / The significance of Jesus Christ and the importance of its influence on the postmodern society man and the processes related to itBakalauro / BachelorŠimonytė, Monika
  2006„Čia ir dabar“ momento patirtis krikščioniškoje eschatologijoje ir dzenbudistinėje tradicijoje / „Here and now „ - the experience of the moment in Christian eschatology and the Zen Buddhist traditionBakalauro / BachelorVaitkutė, Vaida
  2005Skaistyklos teologijos susiformavimas bei raida pagrindinių krikščioniškų konfesijų mokymuose / Formation of the purgatory theology and its evolution in the teachings of the main Christian denominationsBakalauro / BachelorCelencevičiūtė, Dalia
  2005Bažnyčios slėpiningumas ir jo reikšmė išganymo istorijos perspektyvoje / The mystery of the Church and its significance in the perspective of the history of salvationBakalauro / BachelorGolinas, Vitalijus
  2005Nauji aspektai Jėzaus Kristaus mokyme ir praktikoje Senojo Testamento tradicijos kontekste / New aspects in the teaching and practice of Jesus Christ in the context of the Old Testament traditionBakalauro / BachelorKubiliūtė, Vilma
  2005Eucharistijos kaip Bažnyčios vienybės pagrindo teologinė dimensija / The theological dimension of the Eucharist as the foundation of Church unityBakalauro / BachelorRudzinskas, Marius
  2005Teologinė nuolatinio diakonato samprata Vatikano II Susirinkimo šviesoje / theological concept of the permanent diaconate in the light of the Second Vatican CouncilBakalauro / BachelorVaškevičius, Artūras
  2005Mirtis kaip žmogaus asmeninės eschatologijos išgyvenimas ir realizacija apreiškimo šviesoje / Death as the survival and realization of human eschatology in the light of revelationBakalauro / BachelorViršilaitė, Vilma
  2004Bažnyčios kaip Išganymo sakramento teologinė dimensija Vatikano II susirinkimo šviesoje / Theological dimension of the church as the sacrament of salvation in the light of the Second Vatican CouncilBakalauro / BachelorBačiauskas, Paulius

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2001TEO 4011Kristologija ir soteriologija / Christology and soteriologyVytauto Didžiojo universitetas
  2001TEO 5016Eschatologija / EschatologyVytauto Didžiojo universitetas
  2001TEO 3014Trinitologija ir proktologija / Trinitology and protologyVytauto Didžiojo universitetas
  2001TEON5006Sakramentologija / Sacramental TheologyVytauto Didžiojo universitetas
  2014TEO 2007Teologinė antropologija / Theological anthropology Vytauto Didžiojo universitetas
  2012TEP 7008Liturginė Dievo tautos bendruomeniškumo pastoracija / Liturgical pastoral work of God's people in creating sense of communityVytauto Didžiojo universitetas
  2012TEP 6017Krikščioniškoji antropologija postmodernioje visuomenėje / Christian anthropology in the postmorern societyVytauto Didžiojo universitetas
  2016TEO8003Krikščioniškasis dvasingumas daugiakultūriniame kontekste / Christian spirituality in a multicultural contextVytauto Didžiojo universitetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther InstitutionInstitution
  2014Vadovas/ rectorVilkaviškio vyskupijos "Nuolatinių diakonų rengimo" centras / Center for permanent deacons development in Vilkaviškis diocese
  20112013Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos aprašo atnaujinimo darbo grupės narys / Member of the working group for updating the description of the procedure for preparation and defense of final thesesVytauto Didžiojo universitetas
  20102011Neformaliojo švietimo programų aprašų tvirtinimo komisijos narys / Member of the approval board for non-formal educational programs descriptionsVytauto Didžiojo universitetas
  20052010Vicerektorius / VicerectorKauno Kunigų seminarija / Priest Seminary of Kaunas
  20012005Vicerektorius / VicerectorVilkaviškio kunigų seminarija / Priest Seminary of Vilkaviškis

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2019-04-26Antropocentrizmas kaip socialinė problema biblinio pradžios knygos pasakojimo šviesoje / Anthropocentrism as a social problem in light of the biblical narrative of the book of genesisVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2018-04-06Parapijos atnaujinimo ir auginimo galimybės nūdienos sąlygomis / Opportunities for renewal and cultivation of the parish in today's conditioTverai, LietuvaPranešėjas / Speaker
  2018-04-18Antropocentrizmo iššūkis tikėjimui / The challenge of anthropocentricism for faithLaterano universiteto Telšių filialas / Lateran University Telšiai affiliatPranešėjas / Speaker
  2017-04-28Religinis ugdymas ir jo teologiniai bei socio kultūriniai aspektai universitetiniame gyvenime / The actuality of religious education and it’s theological and socio-cultural aspects in university lifeVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2017-05-04Teologinė ir etinė Martyrium prasmės / Theological and ethical meaning of MartyriumVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2016-07-16Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo slėpinys vakar ir šiandien / The Virgin Mary's Immaculate conception yesterday and todayMarijampolės Kolegija / College of MarijampolePranešėjas / Speaker
  2014-04-22"Lumen Gentium“ eklesiologija ir jos ypatumai" / Lumen Gentium“ ecclesiology and its peculiaritiesPopiežiškojo Laterano universiteto Vilniaus filialas / Vilnius affiliate of Pontifical University of LateranPranešėjas / Speaker
  2014-09-20Jėzaus asmuo induizme, budizme ir krikščioniškoje Azijos teologijoje / The person of Jesus in Hinduism, Buddhism and Christian theology of AsiaVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2014-11-28Tikėjimo įtaka santuokos tvarumui / The influence of faith on the sustainability of marriageMokslinė konferencija, Marijampolė / Scientific conference, MarijampolėPranešėjas / Speaker
  2013-10-26Religinės antropologijos ypatumai traktuojant žmogaus teises Rytų ir Vakarų kultūrose / Peculiarities of religious anthropology in treating human rights in Eastern and Western culturesLietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Cultural Research InstitutePranešėjas / Speaker
  2012-11-15Maironio paveldas teologijos ir socialinių santykių srityse / Maironis heritage in theology and social relationsVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2011-11-22Dievo gailestingumas Senajame Testamente / The Mercy of God in the Old TestamentVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2010-11-26Vertybių ugdymas šeimoje ir mokykloje / Developing values in family and schoolVilkaviškio „Aušros gimnazija“Pranešėjas / Speaker
  2008-09-28Palaimintojo J. Matulaičio teologinė mintis nūdienos aktualijų kontekste / Theological thought of the blessed J. Matulaitis in the context of todayMarijampolės kolegija / College of MarijampolePranešėjas / Speaker
  2008-05-09Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje erdvėje / The problem of Mary's cult in the Christian space of EuropeVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėjas / Speaker
  2008-04-29Marija protestantiškoje teologinėje tradicijoje / Mary in Protestant theological traditionMarijampolės kolegija / College of MarijampolePranešėjas / Speaker

  Editorship

  StartTitleActivity Type, Position
  2016SOTERRedakcinės kolegijos narys / Member of editorial board

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  11 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Skinkaitis, Rimas. Moterų diakonystė – biblinė ir istorinė perspektyvos // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2021, T. 106. ISSN 0868-7692, doi:10.24101/logos.2021.20, handle:20.500.12259/128851 [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Philosopher's Index, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  2. Skinkaitis, Rimas; Klimenka, Gabrielius Edvinas. Kvaziorientalistinis mitas apie Kristų: Jėzus buvo vegetaras // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 73 (101). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.73(101).3, handle:20.500.12259/107224. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/107224/1/ISSN2335-8785_2020_N_73_101.PG_39-50.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, Humanities Source (EBSCO)]
  3. Skinkaitis, Rimas; Kilpys, Valdas. Etinių principų raida komunikavimo priemonėms skirtuose Bažnyčios Magisteriumo dokumentuose // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 70 (98). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.70(98).4, handle:20.500.12259/100934. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100934/1/ISSN2335-8785_2019_N_70_98.PG_67-81.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, Humanities Source (EBSCO)]
  4. Skinkaitis, Rimas; Klimenka, Gabrielius Edvinas. Ezoterinių ir pseudomokslinių disciplinų įtaka krikščioniškajam dvasingumui // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 72 (100). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.72(100).2, handle:20.500.12259/103496. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103496/1/ISSN2335-8785_2019_N_72_100.PG_25-37.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, Humanities Source (EBSCO)]
  5. Skinkaitis, Rimas; Šiliūnaitė, Morta. Teologinis žvilgsnis į Marijos kaip motinos vaidmenį Evangelijoje pagal Joną // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 70 (98). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.70(98).1, handle:20.500.12259/100937. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100937/2/ISSN2335-8785_2019_N_70_98.PG_7-22.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, Humanities Source (EBSCO)]
  6. Skinkaitis, Rimas. Bažnyčios sakramentalumo teologinė perspektyva // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2015, [T.] 85. ISSN 0868-7692, WOS:000368042800006, handle:20.500.12259/50510. Internet access: <http://litlogos.eu/L85/Logos_85_046_056_Skinkaitis.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Philosopher's Index, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  7. Skinkaitis, Rimas. Krikščioniškojo sielos nemirtingumo klausimo traktavimo ypatumai // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2015, [T.] 84. ISSN 0868-7692, WOS:000363438300003, handle:20.500.12259/49707. Internet access: <http://litlogos.eu/L84/Logos_84_026_037_Skinkaitis.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Philosopher's Index, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  8. Obrikis, Egidijus; Skinkaitis, Rimas. Teologiniai Trejybės ir jos Asmenų bruožai išganymo ekonomijoje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2015, [T.] 53(81). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.53(81).2, handle:20.500.12259/31205. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31205/1/ISSN2335-8785_2015_N_53_81.PG_29-44.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, Humanities Source (EBSCO)]
  9. Skinkaitis, Rimas. Žmogaus sukūrimo kaip Sandoros išdavos kristologinė perspektyva // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2015, [T.] 53(81). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.53(81).3, handle:20.500.12259/31194. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31194/1/ISSN2335-8785_2015_N_53_81.PG_45-54.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, Humanities Source (EBSCO)]
  10. Skinkaitis, Rimas. Teologinės Kristaus prisikėlimo įvykio dimensijos // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 52 (2014). ISSN 1392-7450, doi:10.7220/2335-8785.52(80).2, handle:20.500.12259/31206. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31206/1/ISSN2335-8785_2014_N_52_80.PG_21-29.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL]
  11. Skinkaitis, Rimas. Dieviškųjų Asmenų tarpusavio santykių specifika imanentinėje Trejybėje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 47 (2013). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/32870. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32870/1/ISSN2335-8785_2013_N_47_75.PG_7-18.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/1392-7450.47(75).1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, DOAJ]
  12. Skinkaitis, Rimas. Evoliucijos teorija krikščioniškojo mokymo perspektyvoje // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2013, T. 74. ISSN 0868-7692, WOS:000319849900011, handle:20.500.12259/49134. Internet access: <http://litlogos.eu/L74/Logos_74_127_139_Skinkaitis.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Philosopher's Index, CEEOL, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  13. Skinkaitis, Rimas. Paruzijos teologinės dimensijos // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 46 (2013). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/32923. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32923/1/ISSN2335-8785_2013_N_46_74.PG_23_33.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/1392-7450.46(74).2> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, DOAJ]
  14. Skinkaitis, Rimas. Dievo gailestingumas Senajame Testamente // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 41 (2012). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/33268. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33268/1/ISSN2335-8785_2012_N_41_69.PG_35-44.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, DOAJ]
  15. Skinkaitis, Rimas. Jėzaus asmuo skirtingų kultūrų kristologijose // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 71 (2012). ISSN 0868-7692, WOS:000312040700008, handle:20.500.12259/46207. Internet access: <http://litlogos.eu/L71/Logos_71_074_084_Skinkaitis.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Philosopher's Index, CEEOL, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  16. Skinkaitis, Rimas. Jėzus didžiosiose nekrikščionių religijose // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 44 (2012). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/33024. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33024/1/ISSN2335-8785_2012_N_44_72.PG_19-29.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL, DOAJ]
  17. Skinkaitis, Rimas. Romos vyskupo primatas stačiatikių bažnyčios požiūriu // Tiltai . Priedas: mokslo darbai. Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, nr. 43. ISSN 1648-3979, handle:20.500.12259/48239 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  18. Skinkaitis, Rimas. Reinkarnacijos samprata Rytų ir Vakarų kultūrose krikščioniškojo mokymo požiūriu // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 40 (2011). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/33327. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33327/1/ISSN2335-8785_2011_N_40_68.PG_21-31.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL]
  19. Skinkaitis, Rimas. Palaimintojo J. Matulaičio teologinės minties aktualumas dabarties problemų kontekste // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 30 (2009). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/33740. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33740/1/ISSN2335-8785_2009_N_30_58.PG_49-59.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL]
  20. Skinkaitis, Rimas. Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje erdvėje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 27 (2008). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/33823. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33823/1/ISSN2335-8785_2008_N_28_56.PG_81-91.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Philosopher's Index, CEEOL]
  21. Skinkaitis, Rimas. Sakramentinės teologijos tendencijos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 19 (2006). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/34042. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34042/1/ISSN2335-8785_2006_N_19_47.PG_7-18.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Philosopher's Index]
  22. Skinkaitis, Rimas. Sakramentologijos atsinaujinimo tendencijos XX a. pirmoje pusėje // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, nr. 20. ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/34084. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34084/1/ISSN2335-8785_2006_N_20_48.PG.39_51.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Philosopher's Index]

  Books

  1. Skinkaitis, Rimas. Žmogaus, sukurto pagal dievo paveikslą ir panašumą, teologinė perspektyva : mokslo monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus, 2016. ISBN 9786094672071, handle:20.500.12259/30690 [Knyga / Book]
  2. Skinkaitis, Rimas. Trumpas mariologijos kursas : metodinė priemonė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955124337, handle:20.500.12259/39820 [Knyga / Book]
  3. Skinkaitis, Rimas. Atgailos sakramento formavimasis ir raida : [mokymo priemonė]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. ISBN 9789955121657, handle:20.500.12259/55965 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Kilpys , Valdas. Characteristics of expression of verbal aggression as a new form of persecution of Christians in three largest Lithuanian online news portals. Vytauto Didžiojo universitetas, 2020. handle:20.500.12259/110447 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Kilpys, Valdas. Verbalinės agresijos, kaip naujos krikščionių persekiojimo formos, raiškos ypatybės trijuose didžiausiuose Lietuvos naujienų portaluose. Vytauto Didžiojo universitetas, 2020. handle:20.500.12259/110344 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Sidorovič, Ana. Autentiška krikščioniškoji meilės sau samprata jaunimo pastoracijoje Lietuvoje. 2018. handle:20.500.12259/36687 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Endriukaitytė, Vida. Tikėjimo problemos sekuliarioje visuomenėje kristologinė perspektyva. 2017. handle:20.500.12259/34645 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Keršys, Gediminas. Dievo Žodžio aktualumo pastoracinės perspektyvos po II Vatikano susirinkimo. 2014. handle:20.500.12259/126077 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Obrikis, Egidijus. Krikščioniškas pašaukimas - Švč. Trejybės atsiskleidimas žmogaus išganymo plane. 2014. handle:20.500.12259/120549 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Lekavičiūtė, Laima. Sakramentų reikšmė žmogaus dvasinei brandai krikščioniškosios antropologijos požiūriu. 2014. handle:20.500.12259/124188 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Klimenka, Gabrielius Edvinas. Ezoterikos terminų vartojimo problemiškumas katalikiškoje pastoracinėje literatūroje. 2013. handle:20.500.12259/120326 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Milušauskienė, Justė. Visuomenės komunikavimo tarnystės prioritetai Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje. 2012. handle:20.500.12259/125475 [Magistro darbas / Master thesis]