Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93197
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Gruodytė, Indrė
Supervisor: Bačkaitis, Julius
Title: Ąžuolynų atkūrimo sėkmingumo įvertinimas VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje
Other Title: Assessment of the successful restoration of oak stands in Ukmergė state forest enterprise
Extent: 53 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Ąžuolynų atkūrimas;Oak restoration;Augavietė;Forest site;Ąžuolynas;Oak stand
Abstract: Ąžuolynų atkūrimo sėkmingumo įvertinimas VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje Magistro baigiamasis darbas 53 puslapių, 28 paveikslai, 2 lentelės, 39 literatūros šaltiniai, 2 priedai. Magistro darbe tiriama VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioniniame padalinyje, 1999-2012 metais atkurtų, parastojo ąžuolo jaunuolynų atkūrimo sėkmingumas. Darbo objektas – VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje 1999–2012 metų laikotarpyje pasodinti ąžuolo jaunuolynai. Darbo tikslas - atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioniniame padalinyje 1999–2012 metais atkurtų ąžuolo jaunuolynų įvertinimą, pagal kokybines ir kiekybines charakteristikas. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti per pastaruosius 20 metų (1999-2018) atkurtų ąžuolynų plotų apimtis ir jų kitimą. 2. Atlikti atkurtų ąžuolynų augimo ir dendrologinę analizę. 3. Atlikti atkurtų ąžuolynų kokybės vertinimą pagal skirtingas augavietes. 4. Palyginti ąžuolo jaunuolynų atkūrimo sėkmingumą VĮ VMU Ukmergės ir Šiaulių regioniniuose padaliniuose. Metodai: Tyrimas atliktas VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje Pašilės, Deltuvos, Želvos ir Giedraičių girininkijų ąžuolo jaunuolynuose, atkurtuose 1999-2012 metais. Atrinkti 23 sklypai atsižvelgiant į želdinių amžių, rūšinę sudėtį bei plotą. Tyrimo metu buvo vertinama: medyno rūšinė sudėtis ir tankumas, vidutiniai ąžuolų ir kitų medžių rūšių aukščiai, ąžuolo želdinių kokybė, žvėrių pažeidimai bei taikomos apsaugos priemonės. Rezultatai: Per pastaruosius 20 metų VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje atkurta 611,2 ha ąžuolynų, dar 55 ha – įveisti. Daugiausia ąžuolas buvo mišrinant su egle (91,3 %). Beveik pusėje (43,5 %) įvertintų jaunuolynų, ąžuolo rūšinėje sudėtyje sumažėjo lyginant su pradine rūšine sudėtimi. Didžiausi ąžuolų vidutiniai aukščiai užfiksuoti Nd augavietėse. Atkuriami ąžuolynai auga Nd, Nf ir Ld augavietėse. Tyrimo rezultatus palyginus su VĮ VMU Šiaulių regioniniame padalinyje atliktais tyrimais, nustatyta, kad nuo 2009 metų abiejuose padaliniuose atkuriamų ąžuolynų plotai padidėjo keturis kartus, geriausios kokybės želdiniai buvo 6-9 metų amžiaus ir augantys Nd augavietėse. Palyginus žvėrių pažeidimus, Šiaulių regioniniame padalinyje sveiki ir silpnai pažeisti želdiniai sudarė 60 %, o Ukmergės 82,6 % visų želdinių.
Assessment of the Successful Restoration of Oak stands in Ukmergė State Forest Enterprise Master Graduation Thesis, 53 Pages, 28 Figures, 2 Tables, 39 References, 2 Appendixes. The thesis focuses on qualitative and quantitative characteristics of oak threes restored in the Ukmergė State forest Enterprise in 1999-2012. Research object: restored oak stands in Ukmergė Forest State Enterprise in the period from 1999 to 2012. Research aim: to carry out an assessment of oak stands restored in Ukmergė Forest State Enterprise in 1999-2012 period according to qualitative and quantitative characteristics. Objectives: 1. Analyze the volume of oak stands restored in the last 20 years (1999-2018) and their changes. 2. To carry out and analyze the growth of oak stands and dendrological structure. 3. To carry out quality assessment of restored oak stands according to different forest sites. 4. To compare the success of oak restoration in Ukmergė and Šiauliai Forest State Enterprises. Research methods: Plots of research was selected according to the age of plantations, species composition and area. Was selected 23 plots. Plots was selected in Pašilė, Deltuva, Giedraičiai, Želva forest districts. The study assessed the species composition and density of the stand, the average height of the oak and other tree species, the quality of the oak plantations, the damage to the animals and the protective measures applied. Research results: Over the past 20 years, 611,2 ha of oak stands have been restored in the Ukmergė Forest State Enterprises and another 55 ha have been planted. The Most oaks was mixed with spruce (91.3%). The composition of oak species decreased compared to the original species composition in almost half (43.5%) of evaluated oak stands. The highest average oak heights are recorded at Nd forest sites. Recovering oak trees grow on Nd, Nf and Ld forest sites. The best oak quality was recorded in Nd forest sites. Comparing the results of the research in Ukmergė and Šiauliai Forest State Enterprises, it has been found that since 2009 the areas of restored oak stands in both units have increased four times. The best quality oaks was 6-9 years of age and growing in Nd forest site.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93197
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
indre_gruodyte_md.pdf843.33 kBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.