Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85814
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Bružaitė, Melita
Supervisor: Šatkauskienė, Ingrida
Title: Salių upelio (Kauno raj.) vandens kokybės vertinimas
Other Title: Assessment of Water quality in the Salių Stream (Kaunas region)
Extent: 56 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Upeliai;Streams;Spektrofotometrinė;Spectrophotometric;Bestuburiai;Invertebrates;DUFI;Tarša;Pollution
Abstract: Salių upelis (Kauno r.) vienas iš daugelio, įtekančių į Neries upę ir prisidedančių prie bendros Neries upės būklės. Plečiantis gyvenamųjų namų kvartalams, pastebėta galima upelio tarša. Todėl šio tiriamojo darbo tikslas įvertinti Salių upelio vandens kokybę spektrofotometrinės analizės metodais ir pagal dominuojančius bestuburius, taikant DUFI metodą. Tyrimas buvo atliekamas nuo 2017 m. spalio mėnesio iki 2018 m. spalio mėnesio. Vandens ir faunos mėginiai buvo imami iš skirtingų penkių upelio atšakų, kartą per mėnesį. Nustatyta, kad Salių upelyje dominuoja mašalų (Simuliidae) ir uodo trūklių (Chironomidae) įvairios vystymosi stadijos, kurios dažniausiai indikuoja prastą vandens būklę. Atliktas DUFI testas patvirtino tai, kadangi upelyje nustatytos vyraujančios penktoji (IG5) ir šeštoji (IG6) indikatorinės grupės, priklausančios V faunos klasei, su indekso verte nuo 1 iki 2. Atlikus cheminę analizę nustatyta, kad nitratų ir amonio azoto koncentracijos didžiausių leistinų neviršijo, o nitritai ir fosfatai ženkliai viršijo didžiausias leistinas koncentracijas, rodydami prastą ar vidutinę upelio vandens būklę. Remiantis gautais biologiniais ir cheminiais rezultatais, nustatyta, kad Salių upelis nėra švarus ir tokiu būdu prisideda prie esamos Neries upės būklės.
Salių stream is one of the many inflows in Neris river, which can contribute to state of this river. With the expansion of living area, possible pollution of the stream has been observed. Therefore, the aim of this study is to assess water quality of the Saliai stream by spectrophotometric analysis and by dominant invertebrates using the DUFI method. The survey was conducted from 2017 October to 2018 October. Samples of water and fauna were taken from different five branches of the stream once a month. It has been found that the different stages of development of Simuliidae and Chironomidae dominate in Saliai stream, which usually indicate poor water status. The performed DUFI test confirmed this because the fifth (IG5) and the sixth (IG6) indicator groups belonging to the V fauna class were identified in the stream, with an index value of 1 to 2. Chemical analysis has shown that nitrate and ammonium nitrogen concentrations did not exceed the maximum permitted levels, while nitrate and phosphate were significantly above maximum levels, indicating poor or moderate water status of the stream. Based on the biological and chemical results obtained, it was found that the Saliai stream is not clean and thus contributes to the current status of the Neris river.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85814
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
melita_bružaite_md.pdf2.08 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.