Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131180
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Baltrušaitytė, Karolina
Title: Senyvo amžiaus vyrų socialinės įtraukties ir aktyvumo senatvėje užtikrinimo galimybės
Other Title: Possibilities for ensuring the social inclusion and active aging of elderly men
Extent: 35 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Socialinė įtrauktis;Social inclusion;Aktyvumas;Activity;Senėjimas;Aging;Senyvas amžius;Elderly age
Abstract: Vykstant sparčiam demografiniam senėjimui, kai vyrų medianinis amžius yra trumpesnis negu moterų, svarbu užtikrinti senyvo amžiaus vyrų socialinę įtrauktį ir aktyvumą, kuriuo yra gerinama fizinė ir psichologinė sveikatos būklė, ilgėja gyvenimo trukmė. Siekiant spręsti šią problemą, nauji uždaviniai kiltų senyvo amžiaus vyrų aktyvumui ir įsitraukimui skatinti. Tikslas - atskleisti senyvo amžiaus vyrų socialinės įtraukties ir aktyvumo senatvėje užtikrinimo galimybes. Šiam tikslui aptariamos sveikatos ir aktyvumo sąsajos, kokios yra galimybės socialinei įtraukčiai, aplinkos, istorinių traumų ir socialinių pokyčių visuomenėje įtaka senyvo amžiaus vyrams. Tyrimo objektas - senyvo amžiaus vyrų galimybės užtikrinti socialinę įtrauktį ir aktyvumą senatvėje. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti senyvo amžiaus vyrų socialinės įtraukties patirtį. 2. Išnagrinėti senyvo amžiaus vyrų aktyvumo senatvėje palaikymo ir išsaugojimo galimybes. 3. Išsiaiškinti aplinkos palankumą socialinei įtraukčiai ir aktyvumui senyvo amžiaus vyrams. Tyrimo tipas buvo pasirinktas kokybinis. Duomenys buvo renkami pusiau struktūruoto interviu būdu. Empirinio tyrimo metodas - indukcinė analizė. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad senyvo amžiaus vyrų kasdienybė dažnai būna vienoda, monotoniška. Šios amžiaus grupės vyrai fizinį aktyvumą stengiasi palaikyti pasivaikščiodami, dirbdami įvairius buities darbus namuose. Kitas svarbus paaiškėjęs dalykas yra tai, kad senyvo amžiaus vyrų saviraiška yra neatsiejama nuo darbinės veiklos, darbas jiems užima labai svarbią vietą gyvenime. Dauguma tyrimo dalyvių ateities planų nėra linkę kurti, gyvena šia diena. Apibendrinant galima teigti, kad senyvo amžiaus vyrai aktyvumą ir socialinę įtrauktį stengiasi palaikyti, tačiau kartais tam trukdo pažiūros, motyvacijos stoka, nesidomėjimas užsiėmimais.
In the progress of the rapid demographic ageing where the median age of men is shorter than women, it is important to ensure the social inclusion and activity of elderly men, which improves their physical and psychological health and increases their life expectancy. To solve the problem, new challenges would arise in promoting the activity and involvement of elderly men. The aim is to reveal the possibilities of ensuring social inclusion and active aging of elderly men. To this end, the links between health and activity, possibilities for social inclusion and the impact of environmental, historical trauma and social change in society on older men are discussed. The object of the research is the possibilities of elderly men to ensure social inclusion and activity in elderly age. Research taskas: 1. To reveal the experience of social inclusion of eldery men; 2. To examine the possibilities of maintaining and preserving the activity of elderly men in elderly age; 3. To find out the environmental support for social inclusion and activity of elderly men. The type of research was chosen qualitative. Research data were collected through semi-structured interviews. The method of empirical research is inductive analysis. Research has shown that the daily lives of elderly men are often uniform, monotonous. This age group men try to maintain physical activity through walks, doing various household chores at home. Another important thing that has become clear is that the self-realization of elderly men is inseparable from work activities, work occupies a very important place for them in life. Most of the research participants do not tend to create future plans, they live in this day. In summary, it can be said that elderly men try to maintain activity and social inclusion but sometimes this is hindered by the lack of attitude, motivation and the lack of interest in activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131180
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
karolina_baltrusaityte_bd.pdf598.59 kBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.