Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131153
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bielskytė, Odeta
Title: 1 klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas naudojant STEAM metodiką gamtamokslinio ugdymo veiklose
Other Title: The creativity development of 1st class students using STEAM methodology in scientific education activities
Extent: 52 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Kūrybiškumas;Creativity;Menai;Arts;Pradinių klasių mokiniai;Primary school students;STEAM metodika;STEAM methodology;Ugdymas;Education
Abstract: Odeta Bielskytė. 1 KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS NAUDOJANT STEAM METODIKĄ GAMTAMOKSLINIO UGDYMO VEIKLOSE: Pradinio ugdymo pedagogikos nuolatinių studijų programa/ Darbo vadovas doc. dr. Jolita Kudinovienė/ Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija. – Vilnius, 2021, 70 p. SANTRAUKA Kūrybiškumo ugdymas labai svarbus 1 klasių mokinių ugdymo klausimas, todėl išskiriami veiksniai, galbūt paaiškinantys švietimo specialistų skiriamą vis didesnį dėmesį mokinių kūrybiškumui. Vaikai gyvena sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, kurioje greitai vystosi technologijos ir per tai juos pasiekia didelis informacijos kiekis, todėl švietimo diskusijose aptariama, kokių kompetencijų reikia, norint paruošti juos šiai greitai besikeičiančiai visuomenei. Tyrimo objektas – 1 klasių amžiaus mokinių kūrybiškumo ugdymas, taikant STEAM metodiką. Tyrimo tikslas – ištirti STEAM metodikos panaudojimo galimybes ugdant 1 klasių mokinių kūrybiškumą gamtamokslinio ugdymo veiklose. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizavus mokslinę literatūrą atskleisti mokinių kūrybiškumo sampratą ir jo ugdymo gamtamokslio ugdymo veiklose galimybes. 2. Atskleisti metodus, naudojamus 1 klasių mokinių kūrybiškumui ugdyti gamtamokslinio ugdymo veiklose. 3. Ištirti STEAM metodikos taikymo ypatumus, ugdant 1 klasių mokinių kūrybiškumą gamtamokslinio ugdymo veiklose. Išvados: Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad kūrybiškumą skatinančios aplinkos įtaka pradiniame ugdyme yra reikšminga, tačiau problematiška rasti vieningą kūrybiškumo apibrėžimą, atitinkantį kiekvieno poreikius ir kontekstus. Ištiriant metodinių priemonių STEAM taikymo ypatumus, ugdant 1 klasių mokinių kūrybiškumą gamtamokslinio ugdymo pamokose atkreipiamas dėmesys, kad mokinių kūrybiškumas gali padėti bendradarbiavimui, tolimesnei karjerai bei išsilavinimui, problemų sprendimo būdams. Mokytojai gali taikyti meną, dramą, dizainą, tai suteikia mokiniams interaktyviai kurti, reflektuoti ir bendrauti tarpusavyje. Ugdant 1 klasių mokinių kūrybiškumą gamtamokslinio ugdymo pamokose svarbu suteikti atliekamoms veikloms meninę – estetinę vertę bei atskleisti integruoto turinio prasmę ir vertingumą. STEAM metodikos veiksmingumas ir efektyvumas skatina vaikų kūrybiškumo ugdymą, nes naujos edukacinės galimybės padeda ugdyti mokinio įvairiapusišką asmenybę, gebančią mokykloje sužinotas žinias taikyti ne tik per pamokas bet ir už jos ribų.
Odeta Bielskytė. THE CREATIVITY DEVELOPMENT OF 1ST CLASS STUDENTS USING STEAM METHODOLOGY IN SCIENTIFIC EDUCATION ACTIVITIES: Primary Education Pedagogy Continuing Studies Program / Supervisor doc. dr. Jolita Kudinovienė/ Vytautas Magnus University, Academy of Education. - Vilnius, 2021, 70 p. SUMMARY The creativity education is a very important issue in the education of 1st grade students, therefore factors are identified that may explain the increasing attention paid by education professionals to student creativity. Children live in a rapidly changing society where technology is evolving rapidly and through which a large amount of information reaches them, so educational discussions discuss what competencies are needed to prepare them for this rapidly changing society. The object of the research is the development of creativity of 1st grade students using STEAM methodology. The aim of the research is to investigate the possibilities of using the STEAM methodology in developing the creativity of 1st grade students in science education activities. The tasks of research: 1. After analyzing the scientific literature, to reveal the concept of students' creativity and the possibilities of its education in science education activities. 2. To reveal the methods used to develop the creativity of 1st grade students in science education activities. 3. To study the peculiarities of applying the STEAM methodology in developing the creativity of 1st grade students in science education activities. Conclusions: An analysis of the scientific literature has revealed that the influence of the environment that promotes creativity in primary education is significant, but it is problematic to find a unified definition of creativity that meets the needs and contexts of everyone. When researching the peculiarities of the application of methodological tools STEAM, developing the creativity of 1st grade students in science education lessons, attention is paid to the fact that students' creativity can help cooperation, further career and education, problem-solving methods. Teachers can apply art, drama, design, which allows students to interact, create, reflect and communicate with each other. When developing the creativity of 1st grade students in science education lessons, it is important to give artistic and aesthetic value to the performed activities and to reveal the meaning and value of integrated content. The effectiveness and efficiency of the STEAM methodology encourages the development of children's creativity, as new educational opportunities help to develop the student's multifaceted personality, able to apply the knowledge learned at school not only during lessons but also outside it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131153
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
odeta_bielskyte_bd.pdf2.74 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.