Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125170
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Paulauskaitė, Lina
Title: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų savanorių vadybos tobulinimas: psichologiniai kontraktai
Other Title: Improvement of Volunteer Management in Lithuanian Non-governmental Organisations: Psychological Contract
Extent: 78 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: NVO;savanorystė;psichologinis kontraktas.;NGO;volunteering;psychological contract.
Abstract: Vienu svarbiausiu demokratinės valstybės bruožu yra laikoma aktyvi ir gyvybinga visuomenė, kuri neįsivaizduojama be veiksnaus bei išplėtoto nevyriausybinių organizacijų sektoriaus. Piliečiai įsitraukdami į nepelno organizacijų veiklą, tokiu būdų aktyviai ir drąsiai skleidžia savo idėjas, atstovauja bei gina kitų piliečių grupių interesus, puoselėja visuomenės moralines vertybes. Būtent šio sektoriaus organizacijos besiremiančios pelno nesiekimu, nepavaldumu valdžios institucijoms bei savanoriško darbo principu yra atsakingos už ryšių tarp valdžios ir piliečių atstatymą bei puoselėjimą. Lietuvoje vis dar kūrimosi etape esantis NVO ir savanoriškos veiklos sektorius susiduria su nemenkais finansiniais bei žmogiškųjų išteklių pritraukimo bei išlaikymo iššūkiais. Vykstant intensyviai savanorių išteklių rotacijai organizacijose, jos susiduria su lėšų eikvojimo naujų savanorių pritraukimui bei veiklų nepastovumo problemomis, kurias gali padėti išspręsti motyvuotų ir darbui pasirengusių savanorių pritraukimas, tinkamas jų parengimas darbui bei nepaliaujamo kompetencijų tobulinimo procesai. Visi šie faktoriai prisideda prie 1960 metais privačiajame sektoriuje pristatyta „Psichologinio kontrakto“ sąvokos formavimosi. Darbo tikslas – ištirti savanorių vadybos metodus bei psichologinio kontrakto svarbą nevyriausybinių organizacijų savanorių vadybos procesuose. Šiam tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai: išanalizuoti savanoriškos veiklos vadybos metodų teorinius aspektus, apibrėžti nevyriausybinių organizacijų sampratos ir savanorystės sąvokas bei identifikuoti savanoriškos veiklos ir apmokamos darbo veiklos valdymo skirtumus; išnagrinėti nevyriausybinių organizacijų ir savanoriškos veiklos teisinį reglamentavimą Lietuvoje; ištirti savanorių motyvacijos veikti skatinimo faktorius bei jų svarbą žmogiškųjų išteklių pritraukime ir išlaikyme Lietuvos organizacijose; pateikti savanoriškos veiklos vadybos tobulinimo galimybes Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms. Tyrimo tikslui pasiekti, buvo atliktas kiekybinis tyrimas Lietuvos psichologinės pagalbos tarnybų organizacijose VšĮ „Moters pagalba moteriai“ ir VšĮ „Vaikų linija“ savanorių komandose. Tyrimas atskleidė, kad psichologinio kontrakto stiprinimas daro didelę įtaką savanorio sprendimui likti organizacijoje ir sieti savo ateitį su savanoriška veikla. Organizacijai skyrus pakankamą dėmesį psichologinio ryšio su savanoriu užmezgimui, galima užtikrinti žmogiškųjų išteklių išlaikymą bei veiklų tęstinumą organizacijoje, taip sutaupant tiek finansinius išteklius tiek laiko sąnaudas.
One of the essential features of democratic state is active and viable civil society, which is inconceivable without a developed and functioning non-governmental sector. The organisations of this sector are based on voluntary work, non-profit rule and works independently from governmental institutions. These organisations are responsible for reconnection and maintenance of communication between government agencies and the citizens they serve. Lithuanian NGO organisations and volunteering sector are still on the stages of development therefore it encounters financial obstacles and faces the challenges of attraction and sustainability of human resources. Because of severe rotation of volunteers’ resources organisations has to deal with waste of financial resources which are spend on attraction of new volunteers. These factors cause instability of activities which could be solved by attraction of volunteers that are motivated and ready for work, by their proper training and relentless development of their competencies. All of these factors contribute to the concept of “Psychological contract”, which was introduced in private sector in 1960. The aim of this paper is to examine the methods of volunteer management and the importance of psychological contract to the processes of volunteer management in non-governmental organisations. To achieve the aim, following objectives were raised: to analyse theoretical aspects of the methods of volunteer management; to define the terms of non-governmental organisations and volunteering; to identify the differences between the management of volunteer work and paid work; to examine motivational factors for volunteering activities and its importance for attraction and sustainability of human resources at Lithuanian non-governmental organisations; to provide recommendations for Lithuanian non-governmental organisations regarding improvement of volunteering management. In order to achieve the goal, there were performed the quantitative study at Lithuanian non-governmental organisations of psychological aid hotlines, specifically at voluntary teams of „Moters pagalba moteriai“ and „Vaikų linija“. The study revealed that the stronger psychological contract makes an impact for volunteer‘s decision to stay in the organisation and to continue his/her voluntary activities. Those organisations that focus on strengthening psychological contract between organisation and volunteer may ensure sustainability of human resources and its activities, thereby saving financial and time resources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125170
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.