Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122717
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Ramonienė, Dainora
Title: Alytaus apskrities šachtinių šulinių vandens kokybė ir jos priklausomybė nuo meteorologinių sąlygų
Other Title: Water quality of deep mining wells in Alytus county and its dependence on meteorological conditions
Extent: 52 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: vanduo;šachtiniai šuliniai;tarša;meteorologinės sąlygos;water;deep mining wells;pollution;meteorological conditions
Abstract: Šio darbo tikslas buvo nustatyti Alytaus apskrities šachtinių šulinių vandens mikrobiologinės ir cheminės taršos ryšį su meteorologinėmis sąlygomis. Kadangi vanduo laikomas pagrindiniu maisto produktu, todėl labai svarbu, kad jis būtų kokybiškas. Pagrindiniai geriamojo vandens kokybės reikalavimai nurodo, kad jis būtų mikrobiologiškai švarus ir atitinkamos cheminės sudėties, o komponentės neviršytų didžiausių leidžiamų ribinių verčių. Metai iš metų atliekami geriamojo vandens tyrimai rodo, kad apie 70 proc. Lietuvoje tirtų šulinių vandens neatitinka higienos normų reikalavimų. Darbo tikslą pasiekėme nustatydami Alytaus apskrities šachtinių šulinių cheminę ir mikrobinę taršą ir jos ryšinę priklausomybę nuo kritulių kiekio ir atmosferos temperatūros; vaikams ir suaugusiems nesaugaus vandens procentinę dalį; geriamojo vandens taršą identifikavę atskirais Alytaus apskrities rajonais, bei palyginę Alytaus apskrities ir Lietuvos šachtinių šulinių vandens kokybes. Iš Vytauto Didžiojo Universiteto Aplinkos tyrimų centro gavome duomenis apie meteorologines sąlygas tiriamuoju laikotarpiu. Remiantis atlikta analize galime teigti, kad Alytaus apskrityje azoto junginiais užterštas vanduo sudarė 52 proc., o mikrobiologinė tarša – 35 proc. Didžiausia nitratų koncentracija per 2004- 2007 m. siekė 381 mg/l, nitritų – 7,6 mg/l. Lyginant cheminę taršą atskirais rajonais buvo nustatyta reikšmingai didesnė ir statistiškai patikima tarša (nes p= 0,04) Varėnos rajone – 55 proc. O mikrobiologinė tarša nustatyta Alytaus rajone – 40 proc. Per visą tiriamąjį laikotarpį (2004- 2007 m.) vaikams nesaugus vanduo sudarė apie 80 proc. viso vartojamo vandens. Atmosferos temperatūra ir kritulių kiekis statistiškai patikimai (nes p< 0,05) įtakojo geriamojo vandens mikrobiologinę taršą.
The aim of this work was to identify the county of Alytus deep mining wells of water the pollution of microbiological and chemical and its dependence on meteorological conditions- rainfall and temperature. Since water is considered the main food product, it is therefore very important, that it be high quality. The main requirements for the quality of drinking water indicates that it is microbiologically clean, and the corresponding chemical composition, and the component does not exceed the maximum permitted limit values. From year to year made the drinking water studies show that about 70 percent Lithuania tested the water wells do not meet hygiene requirements. The aim of this workachieved in setting the Alytus district wells deep mining of chemical and microbial pollution and its dependence on rainfall and atmospheric temperature; children and adults, unsafe water percentage; drinking water pollution also identified the individual areas of Alytus county; and a comparison the deep mining wells of water quality in Lithuania and Alytus county. Of Vytautas Magnus University, Environmental Research Center have received data on the meteorological conditions during the period. On the basis of the analysis may suggest that the nitrogen compounds in the county of Alytus polluted water was 52 percent. And microbiological contamination - 35 percent. The highest nitrate concentration during the 2004 - 2007 m. was 381 mg / l, nitrite - 7.6 mg / l. Comparing the chemical contamination was foundin separates areas of significantly higher and statistically reliable pollution (since p = 0.04) in Varėna area - 55 percent. The microbiological contamination found in Alytus region - 40 percent. During the i entire nvestigation period (2004 - 2007 m.) in children caused by unsafe water was about 80 percent the total water consumed. Atmospheric temperature and rainfall precipitation statistically (because p <0.05) affects the drinking water of microbiological pollution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122717
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.