Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRuškus, Jonas-
dc.contributor.authorVaitkevičiūtė, Ineta-
dc.date.accessioned2020-12-22T21:38:05Z-
dc.date.available2020-12-22T21:38:05Z-
dc.date.issued2016-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/121227-
dc.description.abstractMokslinių tyrimų įžvalgos rodo, jog savanoriška veikla norinčių užsiimti žmonių skaičius auga, tik organizacijos nesugeba jų pritraukti į savo veiklą, ir pagrindinės tokio negebėjimo priežastys yra žinių bei įgūdžių darbe su savanoriais trūkumas. Todėl aktuali yra savanorių pritraukimo galimybių analizė mezo, t.y. organizacijų lygmenyje. Tyrimo tikslas – sukonstruoti savanorių pritraukimo strategiją vienoje socialines paslaugas teikiančioje NVO, remiantis kitų organizacijų patirtimi. Tyrimo uždaviniai: 1) Atskleisti organizacijos įvaizdžio svarbą pritraukiant savanorius; 2) Nustatyti savanorio motyvacijos svarbą pritraukiant savanorius; 3) Įvertinti savanorio adaptacijos organizacijoje svarbą pritraukiant savanorius; 4) Identifikuoti organizacijos klimato svarbą pritraukiant savanorius. Tyrimo tikslui įgyvendinti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas. Tyrimo duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruoto interviu metodas, leidžiantis geriau suvokti tyrimo dalyvių patirtį, sužinoti jų nuomonę tyrimo klausimais. Tyrimui buvo atrinkti asmenys, turintys ne mažiau kaip vienų metų darbo su savanoriais patirtį bei patys savanoriai. Tyrimo metu gauti rezultatai buvo panaudoti vienos NVO savanorių pritraukimo strategijos konstravimui. Tyrimo dalyvių pasisakymai leido išskirti keturis pagrindinius veiksnius, svarbius organizacijai, siekiančiai pritraukti savanorius – tai organizacijos įvaizdžio formavimas, savanorių motyvacijos nustatymas ir skatinimas, savanorių adaptacijos bei organizacijos klimato gerinimas. Šių veiksnių derinimas bei integravimas į organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo programas užtikrina organizacijoms didesnes galimybes pritraukti savanorius. Pasiremiant tyrimo metu surinkta organizacijų bei jose dirbančių savanorių „gerąja“ patirtimi vienai pasirinktai NVO buvo sukonstruota savanorių pritraukimo strategija, kurios pagrindą sudaro trys pagrindinės strateginės kryptys: organizacijos patrauklumo bendruomenėje didinimas; savanoriui palankaus emocinio organizacijos klimato kūrimas bei savanorio poreikius tenkinančios organizacinės aplinkos kūrimas. Kiekvienai strateginiai krypčiai numatomi konkretūs tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo priemonės bei jų vertinimo kriterijai. Įgyvendinusi parengtą strategiją NVO galės tapti savanoriams patrauklia organizacija, gebančia sukurti emociškai palankią bei savanorio poreikius patenkinančią aplinką. Todėl pasirinktos NVO vadovui rekomenduojama atsižvelgti į šiame darbe sukonstruotą savanorių pritraukimo strategiją, susiejant strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir priemones su organizacijos veiklos planavimo ir įgyvendinimo mechanizmais.lt
dc.description.abstractThe insights of scientific researches shows that the number of volunteers is growing, therefore organizations are unable to involve volunteers in their activity. The main reason of such unableness is the lack of knowledges and skills in work with volunteers. So the analysis of volunteers involving possibilities in mezo, to say, in organizational level, is very actual. The aim of the research – to make the volunteers involving strategy to NGO who offers social services, using experiences of other organizations. The objectives of the research: 1) To reveal the importance of organizational image to the volunteers involving; 2) To determine the significance of volunteers motivation to their attraction; 3) To evaluate the significance of volunteer’s adaptation in organization to the volunteers attraction; 4) To identify the significance of organizational climate to the volunteers attraction. The qualitative method was used to accomplish this aim. The semi structured interview method helps better realize the experience of research participants and to know their opinion about the research questions. The persons for the research were selected with no less than a year experience of the work with volunteers and the volunteers were selected too. The results of the research were used for the construction of the volunteers attraction strategy to the NGO. The participants of the research helps to discern the four main factors, important to the organization, who wants to attract the volunteers – the formation of organizational image, the fixing and promoting of volunteers motivation, the improvement of volunteers adaptation and organizational climate. The combining of these factors and their integration to the programs of organization human resources management ensures better possibilities for organization in volunteers attraction. The strategy of volunteers attraction to the chosen NGO was constructed on the base of the organizations and their volunteers good experience. It is based on three strategical directions: the organizational attraction enlargement in the community; the creating of organizational climate friendly for the volunteer and creating of organizational environment friendly for the volunteer. There are specific tasks, objectives and evaluation criteria for every direction. Implementation of this strategy helps NGO to become an organization attractive to the volunteers and friendly for their demands. There is recommended to the leader of NGO to take into account tis strategy, connecting it with tasks and objectives of the organizational activity.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent82 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectSavanorystėlt
dc.subjectNVOlt
dc.subjectstrategijos konstravimaslt
dc.subjectsocialinių paslaugų organizacijalt
dc.subjectsavanorių pritraukimas.lt
dc.subjectVolunteeringen
dc.subjectNGOen
dc.subjectbuilding strategyen
dc.subjectsocial service organizationen
dc.subjectrecruiting volunteers.en
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSavanorių pritraukimo į nevyriausybinę socialinių paslaugų organizaciją strategijos konstravimaslt
dc.title.alternativeBuilding Strategy to Recruit Volunteers Into Non-Governmental Social Service Organizationen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.